PŘÍNOS NARROW BAND IMAGING (NBI) BRONCHOSKOPIE V DIAGNOSTICE PLICNÍCH NÁDORŮ - ANALÝZA PŘESNOSTI VE SROVNÁNÍ S BRONCHOSKOPIÍ V BÍLÉM SVĚTLE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 128

Autoři: MUDr. Gustáv Ondrejka; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Východiska:

NBI je nová bronchoskopická metoda sloužící především k zobrazení kapilární kresby a větších cév v sliznici. Bronchiální sliznice je osvětlená kombinací úzkého spektra modrého, zeleného a červeného světla. To umožňuje vizualizaci cév v sliznici a jejich podrobnější analýzu. Metoda zlepšuje zob­razení abnormálních cévních struktur v sliznici. Na základě morfologie a četnosti cévních struktur je možné odlišit změny při maligním procesu od zánětu. Dobré odlišení nekrózy od viabilní tkáně zlepšuje přesnost cílení biopsie. Cílem naší práce je analýza relativní senzitivity (pravděpodobnost pozitivního vý­sledku u subjektů trpících onemocněním) a míry falešně pozitivních výsledků (pravděpodobnost pozitivního výsledku u zdravých subjektů) vyšetření v NBI modu oproti vyšetření v bílém světle (WL) pro zhoubný nádor nebo těžkou dysplázii.

Soubor pacientů a metody:

V práci hodnotíme výsledky 500 bronchoskopických vyšetření. Bližší analýze jsme podrobili výsledky 382 biopsií provedených pro některý z popisovaných patologických nálezů v NBI nebo WL modu. Pacienti byli vyšetřeni systémem Evis Lucera firmy Olympus, který umožňuje vyšetření v bílém světle (WL) a i v NBI módu. V hodnocení jsme se zaměřili na tvar a průběh cév, jejich velikost. Patologické nálezy v NBI módu jsme hodnotili na základě prací publikovaných předními světovými pracovišti. Z oblasti pa­tologického nálezu byly následně odebrané vzorky na histologické a cytologické vyšetření. Výsledky histologických a cytologických vyšetření jsme zhodnotili s ohledem na relativní senzitivitu a relativní míru falešně pozitivních výsledků oproti WL, statistická významnost byla určena prostřednictvím McNemarova testu.

Výsledky:

V statistickém hodnocení jsme se zaměřili na srovnání vyšetření v NBI a WL modu v souvislosti s výsledky biopsií. Byla provedena analýza re­lativní senzitivity a míry falešně pozitivních výsledků NBI oproti WL pro histologické nebo cytologické nálezy zhoubného nádoru nebo těžké dysplazie. Rela­tivní senzitivita NBI oproti WL je 1,06 (p = 0,004; senzitivita NBI je významně vyšší). Relativní míra falešně pozitivních výsledků NBI oproti WL je 0,91 (p = 0,012; míra falešně pozitivních výsledků je u NBI významně nižší).

Závěr:

 Provedené statistické hodnocení ukazuje statisticky významné zvýšení přesnosti vyšetření ve srovnání s WL. NBI vyšetření dobře odliší nekrotickou avaskulární oblast v tumoru od viabilní tkáně, a to i v případě, kdy vyšetření v WL modu není v tomto ohledu jednoznačné. To vede k přesnějšímu určení nejvhodnějšího místa k odběru bioptického materiálu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013