Přínos PET-CT v předoperační diagnostice karcinomu pankreatu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Karcinom pankreatu

Číslo abstraktu: 158

Autoři: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. Eva Buriánková; MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Prognóza pacientů s karcinomem pankreatu je tristní. Největší šanci na vyléčení, eventuálně delší přežití, stále jako jediná nabízí pouze chirurgická resekce. Nádor pankreatu je navíc u většiny pacientů diagnostikován pozdě, a to již v době pokročilého onemocnění. U mnohých je pak obtížné rozhodnout o možné resekabilitě předoperačně. Kontraindikací radikální resekce jsou vzdálené metastázy nebo prorůstání nádoru do cévních struktur (portální řečiště, arteria mesenterica superior).
Navíc u mnohých pacientů i po potenciálně kurativním chirurgickém výkonu dochází k časné progresi a generalizaci onemocnění. Doposud chybí metoda, která by předoperačně byla schopná určit pacientky, kteří budou z radikální resekce benefitovat a ty, u kterých bude onemocnění pokračovat. V současnosti se zaměřujeme na detekci minimální reziduální choroby a evaluaci předoperačního PET-CT.
Naše sdělení je zaměřeno na klinický přínos PET-CT u pacientů s nádory pankreatu. Před vyšetřením byla nitrožilně aplikováno 350-450 MBq 18F-FDG, snímání bylo provedeno na PET skeneru Biograph 16 za použití iterativní rekonstrukce dat s transmisní korekcí na zeslabení záření gama pomocí CT.
V průběhu 11/06-01/07 jsme předoperačně provedli PET-CT u 8 nemocných s potenciálně operabilním tumorem hlavy pankreatu. U 3 nemocných byly zjištěny pozitivní jaterní ložiska, která nebyla detekována jinými metodami. Současně bylo u všech těchto nemocných potvrzeno pozitivní ložisko v hlavě pankreatu.
Pacienti byli následně podrobeni chirurgické exploraci – při podezření na jaterní léze v úvodu laparoskopické. U pacientů s PET pozitivními jaterními lézemi byla tato ložiska vždy potvrzena a od radikálního výkonu bylo ustoupeno. Ve skupině 5 pacientů s neprokázanou generalizací na PET-CT byla u jednoho peroperačně taktéž prokázána generalizace v játrech.
Závěr – první výsledky u pacientů vyšetřovaných pomocí PET-CT s diagnózou ca pankreatu ukazují přínos této metody v detekci vzdálených (zvláště jaterních) metastáz. U těchto pacientů nebude v budoucnu indikována chirurgická revize.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007