Přínos PET z pohledu klinika v diagnostice kostních metastáz u karcinomu prostaty.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 081

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Kristýna Divišová

Skelet je po lymfatických uzlinách druhým místem, kam karcinom prostaty nejčastěji metastazuje. Tato diseminace je spojená se špatnou prognózou, a je to jedna z nečastějších příčin morbidity a mortality u takto postižených nemocných. Časná detekce metastáz do kostí a definice rozsahu kostního postižení je důležitá. Scintigrafie skeletu je rutinně doporučená u nemocných s vysoce rizikovým karcinomem prostaty. Kostní scan může být použitý také jako monitorace odpovědi na terapii.

Hodnocení PET/CT má slibné výsledky v hodnocení kostního obrazu u pacientů s karcinomem prostaty. Celá řada PET indikátorů byla testovaná k identifikaci nádorových buněk karcinomu prostaty. Ze studií vyplývají přesvědčivá data, že 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) PET není použitelný k hodnocení kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty, protože je méně senzitivní jako kostní scan.

V detekci kostních metastáz karcinomu prostaty má 18F-FCH PET/CT 79% senzitivitu, 97% specifitu a 84% přesnost hodnocení. 18F-fluoromethylcholine (FCH) PET/CT ukázal slibné výsledky, specielně u časné detekce metastatického kostního postižení a monitorace léčby. U pacientů s karcinomem prostaty 18F-fluorid PET/CT prokázal vyšší senzitivitu než 18F-FCH PET/CT v detekci kostních metastáz. 18F-FCH PET/CT prokázal, že je ale více specifickou metodou než 18F-fluorid PET/CT. Absence metabolické aktivity FCH byla prokázaná u pacientů po předchozí hormonální terapii. 11C-acetát a 18F-fluoroacetát mají určitý potenciál pro detekci recidívy a metastáz karcinomu prostaty, ale nejsou zde dostatečná data pro použití těchto prostředků v hodnocení kostních metastáz u této malignity. O jiných PET indikátorech, jako například 11C-methionin, 18F-fluoro-5-alpha-dihydrotestosterone (FDHT), 18F-fluorocyclobutane-carboxylic acid (FACBC) a jejích významu v hodnocení kostních metastáz karcinomu prostaty nejsou doposud publikovány dostatečná data.

V rámci prezentace zhodnotíme přínos vyšetření 18F–NAF (natrium fluorid) PET/CT pro klinického onkologa při rozhodování o další terapii u pacientů s nejasným nálezem na skeletu. Ve spolupráci s Oddělením nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie MOU jsme vyšetřili pacienty s karcinomem prostaty, u kterých standardní vyšetření scintigrafií skeletu jednoznačně neprokázalo přítomnost kostních metastáz. Jedná se prozatím o pilotní studii, zhodnotíme první zkušenosti spíše kazuistického charakteru.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011