PŘÍNOSY A ÚSKALÍ INTEGRACE SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE DO ČINNOSTI ONKOLOGICKÝCH CENTER

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 051

Autoři: MUDr. Marek Sochor

Východiska:

Pokroky v protinádorové terapii umožňují pacientům žít déle s nádorovým onemocněním. Pacienti s pokročilými/ metastatickými nádory trpí řadou symptomů, fyzických, psychických, sociálních a existenciálních, které významně snižují jejich kvalitu života. Tyto symptomy jsou u nádorových one mocnění často přítomné již v době diagnózy a zhoršují se v průběhu choroby. Paliativní péče je zaměřena na prevenci a léčbu těchto symptomů a utrpení a zlepšení kvality života pacienta a jeho blízkých. V tradičním pojetí je vnímána paliativní péče jako péče po ukončení protinádorové terapie a jako synonymum péče na konci života, hospicové péče. V posledních letech se stále častěji zmiňuje a studuje koncept časné integrace paliativní péče do standardní onkologické praxe. V literatuře lze nyní nalézt mnoho dobře vedených prospektivních studií, které prokazují benefit časného zařazení paliativní péče k protinádorové terapii. Benefit byl prokázán pro řadu sledovaných parametrů, symptomy, kvalita života, psychika, čerpání zdravotní péče a přežití. Tato data vedla k tomu, že hlavní nadnárodní onkologické společnosti (ASCO, ESMO aj.) doporučují včasné zařazení paliativní péče k onkologické léčbě u všech pacientů s metastatickými nádory a tam, kde je vstupně závažná a omezující symptomatologie.

Cíl:

V předneseném sdělení seznámit s výsledky klinických studií zaměřených na současnou aplikaci metod a postupů paliativní péče spolu s protinádorovou terapií. Jsou analyzovány tyto benefity z hlediska jednotlivých parametrů (symptomy, kvalita života, čerpání zdravotní péče, délka života). Dále jsou diskutovány potenciální mechanizmy, jakými může paliativní péče zlepšovat tyto parametry, jakož i bariéry časné integrace. Jsou zmíněny základní modely spolupráce primární a specializované paliativní péče, jejich odlišnosti a konsekvence. V poslední části shrnujeme výzvy, perspektivy a trendy ve výzkumu a onkologické praxi ke zlepšení současného stavu a postupy, které mohou vést k větší a časnější dostupnosti paliativní péče pro onkologické pacienty po celou dobu nemoci.

Závěr:

Časné zařazení paliativní péče ke standardní onkologické léčbě již v době diagnózy pokročilého/ metastatického nádorového onemocnění přináší pacientovi zlepšení celkové kvality života a může vést i k jeho prodloužení. Nástrojem je důsledná léčba symptomů, vstřícná a upřímná komunikace o možnostech a omezeních protinádorové terapie a včasné převedení pacienta do hospicové péče. Modely integrace přinášejí nové výzvy a je nutný další výzkum k dosažení benefitu pro pacienty se zhoubnými nádory.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014