Příprava ozařovacích plánů a pacientek indikovaných k pooperační radioterapii

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Nelékařská sekce: I.Blok Ozařovací techniky užívané v adjuvantní léčbě karcinomu prsu, v léčbě karcinomu vulvy a vaginy

Číslo abstraktu: 038

Autoři: K. Sedloňová

Zhoubné nádory prsu jsou u žen nejčastějším nádorovým onemocněním.
Radioterapie je nedílnou součástí prs zachovávajícího postupu. Za standardní je považováno ozáření celého prsu samostatně nebo s ozářením regionálních lymfatických uzlin v dávce 50Gy za 5 týdnů, standardní frakcionací 5x2Gy za týden.Ozáření regionálních lymfatických uzlin je indikováno při prorůstání metastázy pouzdrem uzliny, při pozitivitě více než tří uzlin a při neúplné disekci axily. Na oblast regionálních lymfatických uzlin, axila a nadklíček je aplikovaná dávka 44Gy.
Ve své přednášce se budu věnovat přípravě ozařovacích plánů v radioterapii. Vše začíná na simulátoru, kde se provede první zaměření před plánovacím CT.
Simulace probíhá pod vedením lékaře. Pacientku pohodlně položíme na simulátorový stůl, leží na zádech s elevací a fixací horních končetin nad hlavou.
Označíme si tzv. nulový bod. Nulový bod se nachází v dolní části sterna v úrovni mammární rýhy, ve výšce 10cm od stolu. Poloha nulového bodu se dokumentuje pomocí ventrálního hrudního pole.
Tímto je pacientka připravena pro plánovací CT, které se také provádí pod vedením lékaře. Pacientka se položí do stejné polohy jako na simulátoru. Pomocí laserů na CT se srovná do nulového bodu. Nulový bod se označí na bocích drátky a na hrudníku křížkem, nasnímá se toposcan. Z toposcanu lékař určí rozsah snímání CT řezů. Obvykle při samotném ozařování prsu to bývá od sternoklavikulárního skloubení až 2cm pod submammární rýhou. Při ozařování s axilou je to od thyreokrikoidního rozhraní až po ventrální úpon druhého žebra. CT řezy jsou prováděny po 1-1.5cm.
Toto vše bych zahrnula do přípravné fáze a nyní můžeme přejít k samotnému plánování. Scanerem jsou CT snímky přeneseny do plánovacího systému, v našem případě Teraplan plus. V anatomy modeling lékař zakreslí cílové objemy pro mammu a nadklíčkové uzliny s půl centimetrovým okrajem od zevních obrysů, dále zakreslí kritické struktury- to jsou plíce a u levostranných mamm také srdce. Tímto je vše připraveno k plánování.
Prvním krokem je umístění osy do nulového bodu, který je na toposcanu označen křížkem a postraními drátky.
Zvolíme energii a metodu pro plánování. Na našem pracovišti ozařujeme lineárním urychlovačem s energií brzdného svazku 6 a 15 MeV. Pro ozařování mamm použijeme energii brzdného svazku 6 MeV. Ve vyjímečných případech používáme u klínových polí energii 15MeV. Obě lokalizace jsou ozařovány izocentrickou technikou.
Poloha izocentra závisí na tom, zda ozařujeme samotnou mammu a nebo mammu s nadklíčkovými uzlinami. U ozařování samotné mammy umísťujeme izocentrum ve směru kraniokaudálně do středu cílového objemu blíže k plicím kvůli divergenci svazku do plic.
Při ozařování s nadklíčkem umísťujeme izocentrum ve směru kraniokaudálním na rozhraní cílových objemů.
Mammu ozařujeme technikou tangenciálních polí s klíny. Všechna pole jsou tvarována MLC kolimátorem. MLC kolimátorem vykrýváme plíce. Protože náš urychlovač umožňuje klínování pouze v jednom směru, musíme při použití klínů rotovat kolimátorem o 90 respektive 270 stupňů.
Velikost polí určujeme tak aby přesah radiačního pole byl alespoň 1,5cm nad externí obrys pacientky.
Nadklíčkové uzliny ozařujeme dvěma protilehlými poli, lepšího prozáření cílového objemu dosáhneme použitím klínů.

Podle doporučení ICRU by dávka měla být v rozsahu 95-108% dávky předepsané. Ne vždy je toto možné dodržet, za přijatelné považujeme 92-115%.
Pro maximální šetření plíce plánujeme tak aby 80% izodoza nezasahovala do větší hloubky než 2,5cm. Při splnění tohoto kritéria je dostatečně šetřeno i srdce.
Plán je po vyhotovení kontrolován fyzikem a následně lékařem. Fyzik kontroluje technické parametry. Lékař se zaměřuje na kontrolu zatížení kritických struktur, dále kontroluje jestli jsou maxima přijatelná jak do velikosti tak do umístění.
Plán se ve formátu dicom pošle do verifikačního systému spolu s digitálně rekontruovanými radiografy ( DRR ) nadklíčkového a dvou tangenciálních polí. Kontrola plánu se provede na simulátoru, stabilita umístění pacientky se ověřuje porovnáním DRR a simulátorového snímku.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006