Příprava vhodného modelového systému pro studium účinku protinádorových léčiv na buněčných liniích.

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molekulární podstata účinku protinádorových léčiv

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Petr Džubák; Mgr. Romana Kratochvílová; Bc. Anna Janošťáková; Jiří Lipert; M. Kolareddy; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že různá léčiva mají rozdílný mechanizmus účinku a také i různou rychlost indukce buněčné smrti, bylo by jejich případné srovnání v totožném čase ovlivněno právě pokročilostí apoptózy. Proto jsme se rozhodli monitorovat a nastavit parametry, jejichž změna apoptózu doprovází (jsou vhodným markerem apoptózy) a na jejich základu srovnat jednotlivá léčiva vůči sobě. Pro tento účel byla použita modelová linie CEM a jako marker apoptózy posloužila aktivace kaspáz měřená pomocí substrátu MagicRed(zDEVD)2 na destičkovém fluorimetru v časové kinetice. Byl hodnocen čas do aktivace kaspáz, který sloužil k výpočtu hodnoty TA50 – poločasu do indukce apoptózy. V rámci stanovení času do aktivace apoptózy TA50 se tento interval podařilo stanovit u 28 testovaných léčiv. Jako výchozí koncentrace byla použita hodnota 5x IC50. Přitom hodnoty TA50 se pohybovaly v rozmezí 60 až 750 minut. Pro zbývajících 5 léčiv se hodnotu TA50 nepodařilo stanovit, a to pravděpodobně z důvodu aktivace buněčné smrti jiným způsobem než námi monitorovanou aktivací kaspáz. Proto pro tato léčiva byla v dalších testech použita hodnota 10x IC50 a maximální testovaný čas 750 minut.

Zjištěné hodnoty byly použity jako výchozí časy pro přípravu vzorků pro hodnocení expresních profilů jednotlivých léčiv jak na úrovni RNA, tak na úrovni proteinů.

Práce je podporována granty: MSM 6198959216 a LC07017.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008