Přípravek ALIMTA v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_08

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

Výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic jsou neuspokojivé. U většiny nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je onemocnění zjištěno v pokročilém stadiu a tak jen u 10–15 % nemocných je možno uplatnit chirurgickou léčbu. U lokoregionálně pokročilého onemocnění je používána kombinace chemoterapie s radioterapií, u nemocných se vzdálenými metastázami je používána systémová chemoterapie. Chemoterapie u tohoto nádoru má zpravidla jen paliativní efekt, nicméně prokazatelně prodlužuje přežívání a zlepšuje i kvalitu života.

Proto jsou hledány nové léky a nové léčebné strategie s vyšší účinností a menší toxicitou. Jedním z perspektivních léků je nový antifolát pemetrexed (Alimta®). Na experimentálních modelech i v klinických studiích fáze I prokázal protinádorovou účinnost u solidních nádorů včetně NSCLC a mezoteliomu. Při současném podávání suplementace vitaminy (kyselinou listovou a vitaminem B12) má velmi příznivý profil toxicity. Vedlejší účinky jsou nezávažné, hlavním typem toxicity je hematologická a GIT toxicita. V druhé etapě klinického zkoušení byla prokázána objektivní protinádorová účinnost u nemocných s NSCLC v monoterapii i v kombinaci s platinovými deriváty. Ve studii III. fáze klinického zkoušení srovnávající ve druhé linii pemetrexed s docetaxelem byla u nemocných s NSCLC zjištěna stejná účinnost při významně nižším výskytu vedlejších účinků chemoterapie.

Dosavadní zkušenosti s pemetrexedem ukazují, že se jedná o lék účinný u NSCLC. U nemocných s NSCLC s předchozí chemoterapií je stejně účinný jako docetaxel, ale výrazně nižší toxicitou.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006