PRISPIEVA DIGITÁLNA TERMOGRAFIA A MIKROVLNNÁ RÁDIOMETRIA

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P08

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Dušan Malatin; P. Jusko; J. Klačko; Mgr. Erika Zámečníková

Väčšie pracoviská, v ktorých sa vykonáva komplexná diagnostika nádorov prsníka viacerými metódami, upozorňujú, že každý 5. rtg-mamogram pri ca mammae (CaM) je negatívny: pri operačnej senzitivite natívnej mamografie (NM) 80 %. Zostávajúce 20 % diagnostické okno v senzitivite vypĺňajú okrem klinického vyšetrenia ďalšie diagnostické metódy, najmä mamosonografia. Na mnohých pracoviskách sa pritom významne uplatňujú okrem MRI aj ďalšie doplnkové neinvazívne zobrazovacie diagnostické metódy: digitálna termografia, mikrovlnná rádiometria, DOBI systém, impedančná mamografia a iné. Práve tieto majú veľa perspektívnych výhod širšieho uplatnenia, možností ďalšieho rozvoja, znižujú množstvo vykonávaných zbytočných biopsií s negatívnym histologickým výsledkom, sú plne počítačovo asistované.

V súčasnosti je na internete k dispozícii v priebehu zlomku sekúnd asi 1 milión vedeckých informácií o mamografii a sonografii, ďalších 300 tisíc informácií o termografii a rádiometrii (pomer asi 3:1!), ďalšie tisíce o DOBI systéme a impedančnej mamografii, nehovoriac o najnovších ako laserová mamotomografia a i. Možno zodpovedne potvrdiť a na vlastné oči sa v dostupných informačných databázach s obsahom asi 4,5 mld vedeckých informácií presvedčiť, že svet nezaspal pri natívnej mamografii, ale rozvíja množstvo ďalších metodologických prístupov k spoločensky závažnej a odborne zložitej problematike diagnostiky nádorov prsníka.

Napriek nesporne dosiahnutým výsledkom v prístrojovom vybavení našich pracovísk a širšiemu nástupu skríningu CaM možno potvrdiť, že naše zaostávanie oproti svetovým pracoviskám sa z tohto uhla pohľadu naďalej prehlbuje. Nielen že dosiaľ nemáme v praktickej prevádzke digitálnu mamografiu, ale nemámu prístup k množstvu diagnostických prístrojov, ktoré sú vo svete bežne k dispozícii a bez ktorých sa moderná diagnostika nedá efektívne vykonávať. Naďalej chýba hlbšia informatizácia diagnostiky CaM s obrazovou digitalizáciou a počítačovým spracovaním, na úrovni expertných systémov. Asi o ¼ z množstva vedeckých informácií vieme len z literatúry a internetu, tieto informácie si nemôžeme overiť a metodologicky aplikovať, pretože prístrojová báza, z ktorej boli odvodené, u nás neexistuje. Aj pre poisťovaciu lobby je výhodnejšie preplácať iba výkony vytvorené na čo najužšom prístrojovom parku.

Naše mnohoročné skúsenosti s digitálnou termografiou ako doplnkovou diagnostickou metódou pri ochoreniach a nádoroch prsníka v Termovíznej ambulancii Oddelenia funkčných vyšetrení Polikliniky NOÚ vyplývajú z doteraz vyšetrených 69 650 pacientov, z ktorých pochádza 11 458 súborov čiernobielych a farebných termogramov. Senzitivita a špecificita termografie i podľa údajov z rôznych pracovísk dosahuje 90 %. Atypický termogram asi 10 rokov predchádza vývoju CaM.V Index medicus je k dispozícii vyše 800 štúdií o termograme prsníka, ktoré zahŕňajú tisícové súbory vyšetrených pacientov. Najnovšie termovízne kamery sa vyznačujú miniaturizáciou, jednoduchosťou obsluhy, bezkontaktne snímajú IR-žiarenie z povrchu kože a tvoria digitálny termogram vysokej citlivosti s možnosťou jeho ďalšieho počítačového spracovania. Pri pozitívnom termografickom náleze sa na termograme pozoruje nárast povrchovej radiačnej teploty, spôsobený vzrastom vaskularizácie a dokázanou neoangiogenézou, sprevádzajúcou rast tumoru väčšieho ako 2 mm.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005