Přístup chirurga k metastazujícímu karcinomu prsu do gastrointestinálního traktu

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Poster

Číslo abstraktu: 045p

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; M. Cyrany; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.

Předneseno pod názvem Přístup chirurga k metastazujícímu karcinomu prsu do oblasti kolorecta

Karcinom prsu je známý svojí nepředvídatelností diseminace. Predikční lokalizací vzdálených metastáz C50 jsou kostěný skelet, plíce, centrální nervový systém a játra. Metastázy C50 však byly popsány v téměř všech orgánech. V oblasti horní i dolní části zažívací trubice jsou však velice vzácné. Většina pacientek s metastázou C50 v GIT měla primární nádor diagnostikován již před více lety a většinou byly známé i metastázy v jiných oblastech a orgánech. Extrahepatální meta-postižení GIT se objeví zpravidla až v nekropsiích při pitvě pacienta (6 – 18%). Častější postižení je popisováno na žaludku než kolorektu. Metastázy v rektu jsou naprosto ojedinělé a dle literatury se vyskytují do 6,5% v nekropsiích pacientů léčených pro C50.
Více než v 90% je zjištěn lobulární karcinom mléčné žlázy. Výskyt duktálního typu nádoru je ojedinělý. Literárně se uvádí i vzácný výskyt kombinace obou typů.
Symptomatologie je většinou shodná s příznaky, které působí v dané lokalitě primární nádor GIT. Tím, že metastázy C50 napodobují příznaky primárního GIT tumoru mohou diagnostiku ztěžovat. Častěji bývá chronologický odstup od data diagnózy primárního nádoru mléčné žlázy a symptomatické metastázy GIT. Synchronní prezentace symptomu je velice vzácná. Standardy diagnostických postupů jsou stejné jako u primárního postižení GIT. Pro praxi klademe důraz na pečlivé vyhodnocení osobní anamnézy, zvláště je-li v ní pozitivní údaj o diagnostice a léčbě lobulárního C50.
Práce uvádí dvě kazuistiky, kdy C50 metastazoval do GIT.
  1. Kazuistika – uvádí případ kryptogenního C50 lobulárního typu, který byl primárně zjištěn ve stěně žaludku. Měl klasickou symptomatologii pro tuto lokalitu. Zjištění metastázy vedlo k diagnostické aktivitě na obou prsních žlázách. V levém prsu byl zjištěn nádor stejného typu. Metachronně do dvou let se u stejné ženy objevilo metastatické postižení pravého kolon.
  2. Kazuistika – uvádí případ metachronního postižení tlustého střeva lobulárním karcinomem mléčné žlázy. Chirurg i v tomto případě musel intervenovat a řešit akutní symptomatologii metastatického postižení.
    Gastrointestinální příznaky u pacientek s anamnézou C50 by měly vyvolat podezření, zda takové obtíže nesouvisí s primárním onemocněním prsu. Zvláště pak v případě, kdy byl předtím diagnostikován lobulární typ nádoru mléčné žlázy. Hluboká biopsie léze před elektivní operací by měla být standardním požadavkem. Metastázy jsou obvykle uloženy intramurálně a podobají se linitis plastika. Rozlišení primárního GI onemocnění a metastázy C50 může být obtížné. Má však zásadní význam pro léčbu. V ní má u symptomatického extrahepatického metastatického postižení zažívací trubice své místo i paliativní chirurgická léčba.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007