PŘÍZNAKY A DIAGNOSTIKA NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 063

Autoři: MUDr. Hana Binková, Ph.D.

Východiska:

Až 2/ 3 nádorů hlavy a krku jsou diagnostikovány ve stadiu pokročilého onemocnění, což významně zhoršuje léčebné i prognostické výsledky. Přes značný pokrok chirurgické i onkologické léčby v posledních desetiletích se léčebné výsledky výrazněji nezlepšují. Časné rozpoznání nádorového onemocnění v oblasti hlavy a krku je proto zcela zásadní pro zlepšení terapeutických výsledků. Vysoké procento pozdně diagnostikovaných nádorů souvisí nejen s biologickým chováním samotných nádorů s tendencí k rychlému metastazování do krčních lymfatických uzlin, ale také s nespecifickými prvními příznaky onemocnění. Nemocný i jeho praktický lékař je často pokládají za projev zánětlivého onemocnění horních cest dýchacích.

Cíl:

Nádory horních cest dýchacích a polykacích představují heterogenní skupinu tumorů, pro kterou jsou charakteristické odlišné klinické příznaky a částečně i diagnostika, proto budou jednotlivé lokalizace uvedeny samostatně. Pozornost bude věnována zejména nádorům dutin nosních a paranazálních, nazo-, oro- a hypofaryngu, nádorům rtů, dutiny ústní a hrtanu. Součástí sdělení bude obrazová dokumentace z archivu Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně. Rovněž budou prezentovány rutinní i nejnovější metody využívané v diagnostice těchto nádorů.

Závěr:

V karcinogenezi nádorů hlavy a krku se uplatňuje více etiologických faktorů než běžně udávaná konzumace alkoholu a tabákových výrobků. Riziková populace se tak rozrůstá, navíc jsou ohroženější stále mladší věkové kategorie. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost všem symptomům, které znamenají riziko maligního onemocnění. Obezřetný by měl být nejen pacient, jeho rodina a přátelé, ale zejména praktičtí lékaři, stomatologové, pneumologové, gastroenterologové, oftalmologové, dermatologové, neurologové a další, které pacient v době prvních nespecifických příznaků navštěvuje.

Práce je podporována grantem IGA MZ NT12483 a NT14337.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014