Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Bohdan Kadlec; RNDr. Ivanka Klabenešová; MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Úvod

Gastrin-Releasing Peptide (GRP) byl poprvé extrahován jako peptid s 27 aminokyselinami z gastrointestinálního traktu prasete. Fyziologickou funkcí GRP je stimulace uvolňování gastrinu v lidském gastrointestinálním traktu a vasodilatace v dýchacím ústrojí. U malobuněčného karcinomu plic (SCLC) byla zjištěna zvýšená exprese a uvolňování GRP, což vedlo k použití tohoto markeru v imunohistochemické klasifikaci plicních tumorů. Avšak extrakce uvolněného GRP je velmi složitý, laboratorně náročný proces nevhodný k rutinnímu použití pro velmi krátký poločas v krvi. Jeho prekurzor Pro-Gastrin-releasing Peptide (ProGRP) je stabilní a může být stanoven v séru s použitím Elisa testu na rekombinantním ProGRP.

Ve srovnání s jinými nádorovými markery, které jsou významné u plicního zhoubného nádoru jako karcinom embryonální antigen (CEA), cytokeratin (CYFRA 21-1) a neuron-specifická enoláza (NSE), bylo u proGRP zjištěno, že je uvolňován častěji buňkami SCLC, ale že je také lepší marker ve vztahu k nádorové a orgánové specifitě.

Velká rozlišovací kapacita proGRP je založena na faktu, že je uvolňován jen ve velmi malém množství u lidí, kteří trpí různými nenádorovými plicními chorobami a jinými zhoubnými nádory (vyjímkou je medulární karcinom štítné žlázy). Navíc uvolňování ProGRP není závislé na stádiu SCLC, což podporuje jeho diagnostickou hodnotu pro časné stádium onemocnění.

ProGRP je peptid, který se fyziologicky je nachází v malé koncentraci v krvi každého člověka, proto se nejedná o tumor specifický protein. Koncentrace ProGRP je u zdravých jedinců 2-50 pg/ml. Medián je 20 pg/ml a 95.percentil činí 35 pg/ml.

Hodnota mediánu u nemocných se SCLC činí 250 pg/ml a 95. prercentil je 11500 pg/ml. Přes 20% nemocných s SCLC má hodnotu ProGRP více jak 10x větší než je hodnota u benigních plicních chorob. Senzitivita ProGRP u nemocných s SCLC je 47-86%. Hodnota ProGRP nekoreluje s klinickým stádiem SCLC, tento peptid je uvolňován se stejnou senzitivitou jak u limitovaného, tak u extenzivního stádia onemocnění, což znamená jasnou diagnostickou výhodu jako potencionálního skríningového testu.

Cíl sledování a metodika

Na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích jsme provedli ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie a hematologie vyšetření ProGRP u 117 nemocných.

Našim cílem bylo zjistit, jak se liší hodnoty ProGRP u nemocných s nenádorovým plicním onemocněním a nově diagnostikovaným, dosud neléčeným zhoubným nádorem plic. Proto náš soubor tvoří 61 (52,1%) nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC), 25 (21,4%) nemocných s malobuněčným karcinomem plic a 31 (26,5%) nemocných s nenádorovými plicním chorobami (infekce dýchacích cest, pneumonie, CHOPN, sarkoidóza, TBC, atd.)

Za normu byla stanovena hodnota ProGRP ze séra 37,7 pg/ml a to na podkladě doporučení pracovníků laboratoře oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici v Brně, Bohunicích, kteří vyšetření prováděli.

Výsledky

Medián hodnoty ProGRP u pacientů s nenádorovým plicním onemocněním byl 38,1 pg/ml, což je v souhlase s výsledky i z jiných publikovaných prací.

Tato hodnota se také dle zkušeností z jiných pracovišť významně nelišila od mediánu hodnoty ProGRP u nemocných s NSCLC, kde činila 40,69 pg/ml a byla tedy jen mírně zvýšená.

U nemocných s SCLC byl medián ProGRP 788 pg/ml, tedy více jak 20ti násobek normální hodnoty. Srovnáním hodnot ProGRP (LD: 1111,5 pg/ml versus ED 467 pg/ml) a NSE (LD: 41,3 µg/l versus ED: 75,1 µg/l) u nemocných s limitovaným a extenzivním stádiem SCLC jsme i my potvrdili, že hodnota ProGRP na rozdíl od hodnoty NSE není závislá na stádiu onemocnění.

Dále v této práci srovnáváme výsledky vyšetření NSE u nemocných s SCLC a NSCLC a korelaci hodnot NSE, CEA, Cyfra 21-1 u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem.

Závěr

Na podkladě výsledků vyšetření ProGRP ze séra u 3 skupin nemocných s plicními chorobami různé etiologie jsme potvrdili vysokou senzitivitu i specifitu tohoto markeru. Jeho využití může být tam, kde není možná nebo je nejednoznačná histopatologická diagnóza. Dále nás vysoká hodnota ProGRP u nemocného s bronchogenním karcinomem může upozornit na možnost smíšeného nemalo a malobuněčného karcinomu. Také je vhodným markerem k včasnému záchytu recidivy nebo progrese malobuněčného karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011