PROBLEMATIKA POSÚDENIA GERIATRICKÉHO PACIENTA V ONKOLOGICKOM OŠETROVATELSTVE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXV. Ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 254

Autoři: PhDr. Mária Novysedláková, Ph.D.

Východiská:

Malígne ochorenie je jedným z hlavných príčin úmrtia žien a mužov vo veku od 60 do 79 rokov. Pokročilý vek nie je jediným kritériom, aby sme vylúčili účinnú liečbu rakoviny, ktorá by mohla zlepšiť kvalitu života u starších pacientov. Chronologický vek nie je spol'ahlivý v odhade dížky života, funkčných rezerv, alebo rizika liečby komplikácií. Vhodnosť liečby malígneho ochorenia môžeme zistiť prostredníctvom starostlivého posúdenia seniora. Ošetrovanie chorých so zhubnými nádormi vyžaduje od sestry odborné znalosti a zručnosti, ale aj morálne a etické vlastnosti. Predpokladom pre plánovanie a realizáciu starostlivosti o pacienta je posúdenie jeho potrieb. Komplexné geriatrické hodnotenie (CGA) je štandardizovaný hodnotiaci nástroj na predikciu funkčného stavu starších pacientov so zhubným nádorom na základe posúdenia funkčného stavu, pridružených ochorení, farmakoterapie, stavu vý­živy, kognitívnych funkcií, psychologického stavu, sociálno-ekonomických problémov a geriatrických syndrómov. U staršej populácie dospelých s malígnym ochorením je ciel'om takéhoto posúdenia určiť funkčné problémy, ktoré by mohli prispieť k chorobnosti a úmrtnosti nezávisle od liečby rakoviny. Realizovatelnosť CGA bola preukázaná u starších pacientov s malígnym ochorením. Repetto et al (2002) preukázali, že CGA podáva podstatné informácie o funkčnom hodnotení starších pacientov s nádorovým ochorením (vo veku od > 65 rokov). Medzi pacientmi v dobrom stave malo 13 %> dve alebo viac pridružených ochorení, 9,3-37,7 %> mali obmedzenia v každodenných aktivitách (ADL) alebo v inštrumentálnych aktivitách denného života. Karnofského index sa na rozdiel od CGA zaoberá výkonnosťou pacienta z hl'adiska schopnosti pracovať a byť sebestační.

Ciel':

Ciel'om príspevku je poskytnúť komplexné geriatrické posúdenie pacientov s malígnym ochorením.

Záver:

K hlavným ciel'om starostlivosti o pacienta patrí dlhšia doba prežitia, udržiavanie a zlepšovanie kva­lity života a zmiernenie príznakov. Z tohto dôvodu sa pozornosť odborníkov zameriava na rozvíjanie účinných metôd protinádorovej terapie a ošetrovania chorých.

Datum přednesení příspěvku: 28. 6. 2013