Problémy časné diagnostiky nádorů varlat u adolescentů. Compliance adolescentů s metodou samovyšetření varlat a výsledky osvětové kampaně v ČR

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 14

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Zuzana Onderčová

 Úvod:

   Incidence nádorů varlat má v posledních desetiletích celosvětově narůstající trend. Meziroční nárůst incidence je nejpatrnější ve věkové kategorii 15 – 24 let a mladých dospělých 25 – 35 let, u kterých dosahuje 2 – 3 %. V Evropě představuje Česká republika zemi se střední incidencí, ročně je diagnostikováno na 400 nových případů.

   Ve skupině adolescentů v ČR jsou nádory varlat nejčastějším zhoubným onemocněním. Kromě stoupající incidence existuje další závažný problém, a tím je rozsah onemocnění v čase diagnózy. Nádory varlat u dětí do 10 let jsou téměř vždy diagnostikovány lokalizované. U pacientů starších 15 let má téměř 70% pokročilou nemoc s již přítomnými metastázami. Tento fakt, i když se jedná o orgán snadno dostupný vizuálnímu i palpačnímu vyšetření, má svoje závažné medicínské, psychosociální i ekonomické dopady, a potenciálně ohrožuje svého nositele na životě.

Vlastní soubor pacientů, dotazníková studie a osvětová kampaň

   Na Klinice dětské onkologie FN Brno bylo v letech 1998 – 07/2014 diagnostikováno a léčeno celkem 66 pacientů s nádorem testis, z toho 30 pacientů bylo v adolescentním věku (15 – 19 let). 18 dospívajících chlapců mělo pokročilé onemocnění s přítomnými vzdálenými metastázami. Po iniciální operaci všichni dospívající pacienti absolvovali adjuvantní chemoterapii a všichni žijí v 1. CR, medián přežití 63 měsíců.

    Proto jsme realizovali pilotní studii formou dotazníku s cílem zjistit a objektivizovat způsob provedení preventivních prohlídek v cílové skupině adolescentů a mladých dospělých. Rovněž nás zajímala informovanost mladé populace o možném riziku vzniku nádoru varlat a informace o metodě samovyšetření varlat. Dotazník vyplnilo celkem 1253 respondentů.

  Výsledky vyhodnocení jejich odpovědí ukázaly celkem uspokojivý počet preventivních prohlídek, tyto ale často měly charakter pouze formální rutinní kontroly celkového stavu. Znalosti o možnosti časného záchytu nádoru metodou samovyšetření varlat byly naprosto nedostatečné, a to nejen mezi adolescenty, ale i mezi lékaři primárního kontaktu.

Výsledky dotazníkové studie nás vedly k iniciaci osvětové kampaně stran prevence a časné diagnostiky nádorů varlat. Svou tvář kampani propůjčil herec a režisér Jirka Mádl. Kampaň začala v říjnu 2009, byla medializována v televizi formou krátkých šotů a probíhá neustále formou webových stránek (www.maskoule.cz), na kterých je anonymní non stop poradna (do konce července 2014 s více než 1700 dotazy, věkové spektrum je velmi široké, od 12 let do 74 let). Později byla kampaň rozšířena o www.hlidackouli.cz s možností aplikace do mobilních telefonů. Kromě toho proběhla spousta besed na středních školách, do kterých se aktivně zapojil i olympionik Petr Koukal. Sportovci-olympionici rovněž nafotili kalendář pro rok 2014 s tématem prevence nádorů varlat. Výsledkem kampaně je lepší informovanost mladé generace, což se projevilo i na našem souboru pacientů (poslední 4 pacienti přišli s lokalizovaným nádorem po tom, co navštívili webové stránky kampaně).

Souhrn:

   I když patří nádory varlat mezi kurabilní malignity, cena za vyléčení je při pokročilém nemocnění velmi vysoká (a to nejen ve smyslu ekonomickém, ale především lidském v podobě pozdních následků efektivní onkologické léčby). I v současnosti pořád nedokážeme vyléčit kolem 10 % postižených mladých pacientů. Vzhledem k jejich mladému věku není riziko pozdních následků a případná invalidizace zanedbatelným faktorem. Proto prevence a časná detekce je pro další osud mladých lidí nemocných nádorem varlete klíčová. Dle našich znalostí je tato preventivní kampaň jedinou v České republice zaměřenou na nádory varlat.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2014