Prognostické faktory nádorů ORL oblasti

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 038

Autoři: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; MUDr. Zuzana Šeneklová; doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD.; V. Sokol; P. Blasch

Léčba pokročilých stádií karcinomů ORL oblasti je svízelná a výsledky jsou stále neuspokojivé.
U resekabilních nádorů se jeví jako optimální provedení primárního chirurgického výkonu s následnou adjuvantní radioterapií, event. radiochemoterapií. V případě, že by chirurgický výkonu znamenal neúměrnou mutilaci pacienta, je metodou volby kurativní radioterapie, event. radiochemotearapie. Efekt této léčebné modality lze částečně odhadovat s ohledem na rozsah postižení, nicméně léčebná odpověď často nekoreluje s původním předpokladem.Tento příspěvek se zabývá možností predikovat léčebnou odpověď na základě imunohistochemické analýzy epiteliálních karcinomů oblasti hlavy a krku.
Materiál a metody: V období 1–12/ 2005 byly retrospektivně stanoveny imunohistochemické parametry bioptického materiálu u 21 pacientů, kteří podstoupili prim. radioterapii (event. radiochemoterapií) pro lokoregionálně pokročilý (stadium III–IV) epiteliální karcinom ORL oblasti. Stanoveny byly následující parametry: Bcl-2…regulátor apoptózy, Ki67... proliferační marker, cyklin D1… regulátor buněčného cylu, G1-S checkpoint, CD31… marker angiogeneze, p53… transkripční faktor, regulátor buněčného cyklu a apoptosy.
Radioterapie byla u všech pacientů provedena technikou IMRT, 7 koplanárních polí, 6MeV. Standardní frakcionace 70–74 Gy:7 pac. Standardní frakcionace 70–74 Gy s konkomitantní CHT CDDP 40 mg/m2 weekly: 8 pac. Konkomitantní boost 72Gy: 6 pac. Léčebná odpověď byla hodnocena 3 měsíce od ukončení léčby za pomocí ORL vyšetření a CT.
Výsledky: Míra exprese Bcl-2 byla skórována stupnicí 0–3, pozitivita (stupněň 1–3) byla zaznamenána u 6 pac. Kompletní remise – CR 3 měsíce od ukončené léčby bylo dosaženo u 16 pacietnů z 21, tedy 76%. V případě karcinomů vykazujících Bcl-2 pozitivitu bylo CR dosaženo u 6 pac. ze 6, tedy ve 100 % případů. Korelace mezi dalšími imunohistochemickými znaky a léčebným výsledkem nebyla v tomto malém souboru zaznamenána. Bcl-2 pozitivitu vykázala v tomto souboru necelá 1/3 lokoregionálně pokročilých karcinomů ORL oblasti, tato Bcl-2 pozitivita signalizuje dobrou odpověď na primární radioterapii, event. radiochemoterapii.
Závěr: Protein Bcl-2 je znám jako významný regulátor apoptosy, jeho exprese inverzně koreluje s výskytem apoptózy. Na druhé straně byla paradoxně zaznamenána lepší prognóza u některých solidních tumorů exprimujících protein Bcl-2 (karcinom prsu, ovária, plic, kolorektální karcinom a karcinomy ORL oblasti). Tento rozpor ukazuje na komplexní úlohu rodiny Bcl proteinů v regulaci apoptózy.
S ohledem na tyto a některé minulé výsledky (1) lze konstatovat, že v případech, kdy lze obtížně rozhodnout o primární léčebné modalitě (chirurgie vs. radioterapie) lze do rozhodovacího procesu zahrnout imunohistochemické stanovení exprese Bcl-2.

Literatura
  1. Buffa FM, et al. Molecular Marker Profiles Predict Locoregional Control of Head and Neck squamous Cell Carcinoma in Randomized Trial of continous Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy. Clin C Research 2004; 10.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006