PROGNOSTICKÉ FAKTORY U HORMONÁLNĚ REFRAKTERNÍHO KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty II

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Karcinom prostaty je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění. Je to především nemoc starších mužů, ale raritně může být diagnostikován i u mladších 40 let. Téměř v 80–100 % je mikroskopicky verifikován u mužů starších 80 let.
V čase diagnosy je karcinom prostaty androgen sensitivním onemocněním. Androgenní deprivace je prvním krokem v terapii pacientů s metastatickým onemocněním. Tato deprivace ve většině případů znamená regresi tumoru a rozsahu postižení, ale v průběhu 12–18 měsíců postupně dochází k tomu, že tumor se stává androgenně independentním.
Hormonálně refrakterní karcinom prostaty je definován alespoň dvěmi po sobě jdoucími vzestupy hladin PSA (vyšetřených ve dvoutýdenním intervalu ) u pacientů s kastračními sérovými hladinami testosteronu (méně 20 ng/ml).
Několik studií definovalo prognostické faktory pro přežití u mužů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty. Berry ve své studii na 85 pacientech definoval, že věk nad 65 let, mnohočetné metastatické postižení skeletu, anemie, špatný klinický stav, přítomnost měkko-tkáňových metastáz, anemie, zvýšená hladina alkalické fosfatidy, laktát dehydrogenásy zkracuje dobu přežití. Erich zase definoval i jiné další prognostické faktory: předchozí odpověď na hormonální terapii, anorexie, bolest, symptomy obstrukce.
V našem souboru 32 nemocných hodnotíme věk, hladinu hemoglobinu hladinu alkalické fosfatidy, LDH, PSA, klinický stav – PS, přítomnost hodnotitelné léze zda se jednalo o chemickou kastraci nebo orchiectomii.
Pro ilustraci uvádíme v tabulce trvání poklesu hladin PSA při součtu jednotlivých prognostických faktorů.

Tabulka: Trvání poklesu hladiny PSA v týdnech při součtu jednotlivých prognostických faktorůBližší informace budou dále uvedeny při ústní prezentaci.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005