Prognostické parametry karcinomů hlavy a krku

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 06. Prognostické a prediktivní faktory II

Číslo abstraktu: 022

Autoři: Doc.MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Karel Veselý, Ph.D.; MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.; MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Účelem studie bylo objasnit prognostický význam flow cytometrické analýzy DNA, mitotického a apoptotického indexu, Ki-67, EGF-R, c-erb-B2, matrix metalloproteinasis-9 (MMP 9), p53, bcl-2 a CD 34 u karcinomů hlavy a krku. Byla provedena analýza souboru 217 nemocných. Vedle rutinních vyšetření byla provedena i výše uvedená stanovení biomarkterů a byl zkoumán vztah mezi těmito parametry nádoru a celkovým přežitím (OS) a dobou od ukončení léčby až po relaps nebo progresi onemocnění (EFS). Samotný histopatologický grading nepřispěl významně k predikci EFS a OS. TNM stadium, ploidita a míra realizované proliferace ovlivnila OS i EFS. Pozitivita bcl-2 a MMP-9 měla vztah k celkovému přežití, pozitivita EGFR, c-erbB-2, CD34, p53 neovlivnila přežití.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007