Prognostický a prediktivní význam immunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 040

Autoři: Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; MUDr. Pavlína Plevová, PhD.; Dr. Eitan Fridman; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod
Jednou z hlavních příčin neúspěšnosti chemoterapie nemalobuněčného karcinomu plic je získaná mnohočetná léková rezistence nádorových buněk. Je definovaná jako neschopnost buněk reagovat na cytostatika s různou strukturou a mechanizmem účinku. Důležitými faktory podílejícími se na mnohočetné lékové rezistenci jsou systémy reparace poškozených úseků DNA, na kterých se účastní reparační proteiny hMLH1, hMSH2 a hMLH6. Dřívější studie prokázaly sníženou expresi těhto proteinů u některých typů nádorů zažívacího traktu. Četné údaje z preklinických studií nasvědčují že existuje nepřímá uměra mezi ztrátou exprese hMLH1 a hMSH2 a rezistencí buněčných linií nemalobuněčného karcinomu plic na cisplatinu a karboplatinu.

Cíl práce
Z uvedených důvodů jsme sledovali immunohistochemickou expresi výše uvedených proteinů u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a pokusili se stanovit její prognostický a prediktivní význam.

Metodika
Do studie bylo zařazeno 179 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stádiu III u kterých byla aplikována adjuvantní chemotetapie na bázi platinových derivátů (cisplatiny a karboplatiny). Detekce výše uvedených proteinů byla provedena na tkáňových mikroerejích standardní dvoustupňovou imunoperoxidázouvou metodou za použití komerčně dostupných protilátek. Výsledky imunohistochemické exprese daných proteinů byly korelovány s věkem pacientů, histologickým typem nádoru, délkou přežívání a délkou bezpříznakového období. V rámci statistického zpracování byl použit t-test, log rank test a Kaplan Meierova analýza. Za statisticky signifikantní bylo považováno p <=0,05.

Výsledky
Ztráta exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 byla pozorována u 10% pacientů. Byla prokázána signifikantní negativní korelace mezi expresí uvedených proteinů. Exprese hMLH6 byla pozorována u všech pacientů. V rámci našeho souboru nebyly zjištěny žádné signifikantní korelace mezi expresí výše sledovaných proteinů, věkem pacientů, histologickým typem nádoru, délkou přežívání a délkou bezpřiznakového období pacientů.

Závěr
Ztráta exprese hMLH1 a hMSH2 nemá pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic, na rozdíl od karcinomů tlustého střeva, prognostický a prediktivní význam.

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR NR/8425-3/2005 a MSM6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007