PROGNOSTICKÝ A PREDIKTIVNÍ VÝZNAM NÁDOROVÝCH MARKERŮ U PACIENTŮ S POKROČILÝM NSCLC LÉČENÝCH PEMETREXEDEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXI/ 275

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Vít Martin Matějka; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Východiska:

Sérové nádorové markery představují účinný nástroj pro diagnostiku, monitorování léčebného efektu i dispenzarizaci pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Cílem této práce bylo zhodnocení prediktivního a prognostického významu těchto sérových nádorových markerů: karcinoembryonální antigen (CEA), CYFRA 21- 1, monototal, neuron specifická enoláza (NSE), chromogranin A, tymidin kináza (TK) a antigen skvamózních nádorových buněk (SCCA) u pacientů s pokročilým stadiem NSCLC léčených pemetrexedem.

Soubor pacientů a metody:

 Do retrospektivní studie bylo zařazeno celkem 114 pacientů s pokročilým stadiem (IIIB nebo IV) NSCLC, kteří byli léčeni pemetrexedem (v monoterapii nebo kombinaci s platinovým derivátem). Před zahájením léčby byly u pacientů stanoveny sérové hladiny CEA, CYFRA 21-1, monototal, NSE, chromogranin A, TK a SCCA.

Výsledky:

Pozorovali jsme významně kratší celkové přežití (OS) u pacientů s vysokou hladinou onkomarkerů CYFRA 21- 1 (p < 0,001), NSE (p = 0,003) a TK (p = 0,003). Nezjistili jsme významnou souvislost hladiny studovaných onkomarkerů a přežití bez progrese (PFS).

Závěr:

 Výsledky této analýzy potvrzují, že sérové onkomarkery CYFRA 21- 1, NSE a TK představují významné prognostické biomarkery. Nezjistili jsme prediktivní význam žádného ze studovaných onkomarkerů v souvislosti s efektem léčby pemetrexedem.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FN Plzeň – FNPl, 00669806) a projektem ED2.1.00/ 03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015