PROGNOSTICKÝ VÝZNAM HUSTOTY CD3 TUMOR INFILTRUJÍCÍCH LYMFOCYTŮ U PACIENTŮ LÉČENÝCH POOPERAČNÍ ADJUVANTNÍ RADIOTERAPIÍ PRO ADENOKARCINOM REKTA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/209

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. David Buka; MUDr. Veronika Sitorová; MUDr. Igor Richter, Ph.D.; MUDr. Igor Sirák, Ph.D.; MUDr. Jana Hátlová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Cíl:

S klinickými úspěchy imunoterapie zaměřené na kontrolní body imunitní reakce je v poslední době zvýšená pozornost věnována účinkům radioterapie na buňky imunitního systému v nádorovém mikroprostředí. Cílem této studie bylo retrospektivně zhodnotit prognostický význam hustoty CD3+ tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) v chirurgickém resekátu pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta před zahájením adjuvantní pooperační radiote­rapie.

Pacienti a metody:

Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta, léčených pooperační adjuvantní radiotera­pií. K imunohistochemickému průkazu CD3+ TIL v archivních parafinových bločcích byla použita protilátka proti antigenu CD3. Počet CD3+ TIL v nádorové tkáni byl hodnocen kvantitativně (počet CD3+ TIL na 1 mm2 nádoru).

Výsledky:

Medián doby sledování souboru byl 75 měsíců (tj. 6,3 roku) od ukončení léčby. U 34 pacientů došlo v průběhu poléčebného sledování k recidivě onemocnění, 38 pacientů v době sledování zemřelo. V době hodnocení souboru žilo 17 pacientů bez známek onemocnění a 3 pacienti s recidivou onemocnění. Pětileté celkové přežití (OS) souboru činilo 51 % (95% CI 38-64 %). Pětileté pře­žití bez příznaků onemocnění (DFS) celého souboru činilo 47 % (95% CI 34-60 %). Medián hustoty CD3+ TIL v chirurgickém resekátu, před zahájením po­operační adjuvantní radioterapie, činil 688 (7,5-2 000) na 1 mm2 nádoru. Pětileté OS podle hustoty CD3+ TIL: CD3 < 688 = 59 % (95% CI 41-77 %), pětileté OS CD3 > 688 = 52 % (95% CI 34-70 %), log-rank: p = 0,77; HR = 0,91 (95% CI 0,47-1,76). Pětileté PFS podle hustoty CD3+ TIL: CD3 < 688 = 52 % (95% CI 32-71 %), pětileté PFS CD3 > 688 = 45 % (95% CI 27-63 %), log-rank: p = 0,42; HR = 0,75 (95% CI 0,37-1,51).

Závěr:

V hodnoceném souboru nebyl prokázán prediktivní ani prognostický význam hustoty CD3+ TIL v chirurgickém resekátu pacientů s lokálně pokročilým adenokarcinomem rekta před zahájením adju­vantní pooperační radioterapie, což může být způsobeno limitovaným počtem pacientů.

Práce byla podpořena projektem PRVOUKP37/01 a PRVOUKP37/11.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016