Prognostický význam miR-23b u pacientov s NSCLC

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Posterová sekcia

Číslo abstraktu: p09

Autoři: Mgr. Mária Janíková; Mgr. Veronika Žižková; MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; MUDr. Gvantsa Kharaishvili; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

 

Napriek získavaniu nových poznatkov z ob­lasti biomarkerov a nových sľubných terapeutic­kých možností na poli karcinómov pľúc 5 rokov od stanovenia diagnózy sa dožije menej než 11 % pacientov trpiacich nemalobunkovým karcinó­mom pľúc (NSCLC). Preto identifikácia nových biomarkerov u týchto pacientov predstavuje v súčasnosti veľkú výzvu. Relatívne nedávno boli za vhodné biomarkery navrhnuté molekuly mik­roRNA (miRNA). Sú to pomerne stabilné, jednovláknové RNA, o dĺžke približne 22 nukleotidov, ktoré sa podieľajú na post-transkripčnej regulácii expresie génov. Úloha miR-23b bola študovaná pri rôznych typoch nádorov, kde bol pozorovaný ako jej pozitívny, tak aj negatívny prognostický význam, v závislosti od typu nádoru. Pokiaľ nám je známe, jej význam u pacientov s NSCLC do­teraz nebol určený. Preto sme sa, v rámci tejto retrospektívnej pilotnej štúdie, rozhodli kvan­tifikovat’ hladiny miR-23b v tkanivách získaných od 62 pacientov s NSCLC. Po izolácii celkovej RNA z parafínových blokov bola táto reverzne transkribovaná do cDNA a hladiny miR-23b a endo­génnej kontroly RNU6B boli stanovené pomocou real-time PCR metódy s využitím tzv. TaqMan sond. Relatívna expresia miR-23b bola určená metódou 2-ΔΔct oproti nenádorovým kontrolám. Prognostický význam miR-23b bol zisťovaný po­mocou Kaplan-Meierovej analýzy. Naše výsledky ukázali, že hladiny miR-23b boli u väčšiny pa­cientov znížené (57 pacientov), čo napovedá o jej možnej úlohe ako tumor-supresorovej miRNA. Zároveň zvýšená expresia miR-23b bola signifikantne spojená s dlhším celkovým prežívaním pacientov s NSCLC (OS) (p = 0,048), a tiež vykazo­vala trend dlhšieho času do progresie ochorenia (PFS) (p = 0,065). Tieto výsledky teda naznačujú, že miR-23b by mohla slúžiť ako prognostický marker u pacientov s NSCLC.

Táto práca bola podporená grantami IGA MZCR NT13569, LF_2014_ 003 and NPUIL01304.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016