PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PRIMÁRNÍCH ŘASINEK ADENOKARCINOMU TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXXII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXXII/137

Autoři: Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Alžběta Filipová; MUDr. Igor Richter, Ph.D.; MUDr. David Buka; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

 

Úvod:  

Cílem pilotní studie bylo zmapovat frekvenci výskytu primárních řasinek adenokarcinomu ve všech anatomických oblastech tenkého, tlustého střeva a rekta a zhodnotit jejich prognostický význam.

Metodika:

Přítomnost primárních řasinek byla retrospektivně hodnocena u 8 pacientů s adenokarcinomem tenkého střeva a 32 pacientů s adenokarcinomem kolorekta. Primární řasinky byly detekovány dvoustupňovou imunofluorescencí pomocí specifické protilátky proti acetylovanému alfa tubulinu; jádra buněk byla dobarvena pomocí DAPI. Frekvence výskytu primárních řasinek byla hodnocena jako poměr počtu primárních řasinek a jader buněk.

Výsledky:

Primární řasinky byly prokázány ve všech vyšetřených adenokarcinomech. Medián frekvence jejich výskytu činil 0,49 % (0,29-0,71 %) v případě adenokarcinomu tenkého střeva a 0,22 % (0,06-0,60 %) v případě adenokarcinomu kolorekta. Medián frekvence výskytu primárních řasinek byl statisticky významně vyšší u adenokarcinomu tenkého střeva než u kolorekta (p < 0,001). Medián frekvence výskytu primárních řasinek všech pacientů s adenokarcinomem střeva (n = 40) byl signifikantně vyšší u mužů než u žen (p < 0,030). Celkové přežití všech pacientů s adenokarcinomem střeva (n = 40) hodnocené dle frekvence výskytu primárních řasinek bylo statisticky významně delší u pacientů s vyšší frekvencí výskytu primárních řasinek (≥ 0,187) než u pacientů s nižší frekvencí výskytu primárních řasinek (< 0,187) (log rank test; p = 0,007). Tato statistická významnost byla potvrzena i v Coxově regresním modelu (p = 0,032). Celkové přežití pacientů s adenokarcinomem kolorekta (n = 32) hodnocené dle frekvence výskytu primárních řasinek bylo statisticky významně delší u pacientů s vyšší frekvencí výskytu primárních řasinek (≥ 0,187) než u pacientů s nižší frekvencí výskytu primárních řasinek (< 0,187) (p = 0,028).

Závěr:

Tato pilotní studie poprvé zmapovala frekvenci výskytu primárních řasinek adenokarcinomu ve všech anatomických oblastech tenkého, tlustého střeva a rekta a prokázala jejich prognostický význam. Vzhledem k tomu, že adenokarcinom tenkého střeva je mnohem vzácnější onemocnění než adenokarcinom kolorekta, a přitom se u něj vyskytuje signifikantně více primárních řasinek (p < 0,001), výsledky této studie podporují potenciální význam primárních řasinek jako biomarkeru těchto typů nádorů. Z důvodu limitovaného počtu pacientů a retrospektivnímu charakteru pilotní studie by měly být výsledky ověřeny ve větší prospektivní studii.

 

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906) a projektem PRVOUK P37/ 01, PRVOUK P37/ 06 a PRVOUK P37/ 11.

 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016