Progrese a/nebo disseminace mammárního karcinomu během adjuvantní léčby Tamoxifenem. Existuje možnost predikce z parametrů primárního nádoru?

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Jiří Vyskočil; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Ing. Dana Knoflíčková; Zina Hanzelková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Tamoxifen, selektivní modulátor estrogenových receptorů, je v současné době nejvíce používaným lékem v hormonální léčbě pacientek s karcinomem prsu. V současné době však už máme výsledky několika randomizovaných studií III.fáze, které prokázaly lepší léčebný efekt inhibitorů aromatázy proti tamoxifenu jak v adjuvantním podání, tak v léčbě metastatického onemocnění. Na základě toho se na odborných konferencích vedou diskuze o změně adjuvantní hormonální léčby postmenopauzálních pacientek z tamoxifenu na inhibitor aromatázy. Je však otázkou, jestli všechny postmenopauzální pacientky mají být léčeny inhibitorem aromatázy a jestli se nedá definovat skupina pacientek primárně rezistentních na tamoxifen. Pokud by se povedlo pochopit molekulární podstatu tohoto fenoménu , bylo by možné pacientky léčit účinnou endokrinní léčbou a zlepšit tak léčebné výsledky.
Analýzou zdravotnické dokumentace byly vyhledány případy mammárního karcinomy s dostupným minimálně pětiletým sledováním, léčené v MOÚ během let 1993–2001. Podmínkou bylo, aby tyto pacientky měly v průběhu adjuvantní léčby Tamoxifenem biopticky verifikovanou lokální recidivu a/nebo disseminaci nádoru. Ze 40 dostupných bioptických vzorků primárních nádorů byly vytvořeny složené tkáňové bloky (tissue miroarrays, TMA) na kterých byla provedena semikvantitativní imunohistologická analýza běžných prediktivních parametrů (estrogenový (ER) a progesteronový (PR) receptor ), doplněná o stanovení proliferace (Ki67), Her-2/neu, bcl-2 a cyklinu D1. Výsledky byly srovnány s obdobně zpracovaným souborem ER pozitivních mammárních karcinomů, vybraných z konsekutivních případů MOÚ tak, aby co nejvíce odpovídaly věkovým průměrem, gradem a klinickým stadiem v době primární léčby.
Var. 1: Definitivní kompletní výsledky nejsou v době uzávěrky abstraktu dosud k dispozici. Srovnáním byla u nádorů s progresí nebo disseminací zjištěna oproti kontrolnímu souboru nižší exprese PR, případy Her-2 pozitivity byly v obou souborech sporadické.
Var 2: Definitivní kompletní výsledky nejsou v době uzávěrky abstraktu dosud k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006