PROJEKT PET/ CT- CZ(Q): KAPACITA, DOSTUPNOST A PLÁNOVÁNÍ POTŘEB PET/ CT VYŠETŘENÍ V ČR

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: II. Organizace a financování zdravotní péče

Číslo abstraktu: II/ 149

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Východiska:

Projekt PET/ CT-CZ(Q) si klade za cíl podložit exaktními a reprezentativními daty oblast plánování a optimalizace kapacit pro vyšetření pomocí PET/ CT v regionech ČR a vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení této oblasti medicíny.

Soubor pacientů a metody:

Projekt PET/ CT- CZ(Q) využívá dat Národního onkologického registru (NOR), datového skladu center komplexní onkologické péče v ČR, který vznikl v rámci ESF projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech (projekt č. CZ.1.07/ 2.4.00/ 31.0020), a údajů v ročních výkazech o činnosti zdravotnických zařízení sledovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Všechny analýzy byly zaměřeny primárně na onkologická onemocnění, pro která je PET/ CT vyšetření významné. Odhady počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/ CT vycházejí z predikovaných počtů pacientů, kteří v budoucnu pravděpodobně podstoupí protinádorovou léčbu. Predikce jsou založeny na analýze dat NOR a demografi ckých databázích.

Výsledky:

V datech ÚZIS bylo za hodnocené období 2009– 2013 zaznamenáno celkem 108 461 PET + PET/ CT vyšetření, v datech PET center to bylo za stejné období 100 968 PET + PET/ CT vyšetření. Dle záznamů ÚZIS i administrativních dat PET center se celkový roční počet PET + PET/ CT vyšetření v letech 2011– 2013 stabilizoval mezi 23 000 a 24 000 vyšetřeními a dále již neroste. Počty PET + PET/ CT vyšetření v rámci jednotlivých PET center jsou v čase také stabilní. Výsledky dále ukazují výraznou heterogenitu mezi jednotlivými centry v podílu pacientů s PET/ CT vyšetřením v průběhu jednotlivých onkologických onemocnění, což naznačuje individuální indikační zvyklosti v rámci PET center nebo významně odlišný casemix pacientů. S ohledem na budoucí potřebu vyšetření PET/ CT v ČR predikujeme na základě analýzy dat NOR pro rok 2015 více než 26 000 pacientů indikovaných k vyšetření PET/ CT (90% CI: 23 734– 29 152). Do roku 2020 pak očekáváme, že se počet pacientů indikovaných k vyšetření PET/ CT v ČR zvýší o dalších více než 20 %, což znamená téměř 32 000 pacientů v roce 2020.

Závěr:

Dle dostupných dat došlo v roce 2011 k zastavení růstu celkového počtu vyšetření PET/ CT v ČR, a to napříč jednotlivými PET centry. Toto zjištění však nekoresponduje s prediktivními odhady počtu pacientů, kteří budou v následujících letech indikováni k PET/ CT vyšetření, neboť populační data dokládají zvyšování populační zátěže.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015