PROJEKT UIRON (»UNIVERSAL INFORMATION ROBOT IN ONCOLOGY«): PŘÍNOS METOD UMĚLÉ INTELIGENCE V BIOMEDICÍNĚ A KLINICKÉ PRAXI

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: 9. mammologické sympozium. Epidemiologie, biomedicína

Číslo abstraktu: 013

Autoři: P. Lidman; Z. Staníček; F. Procházka; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Pavel Andres, MBA

Současná medicína prochází velmi dynamickým vývojem, zejména v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod. Nově dostupné prostředky a postupy umožňují nejen exaktní stanovení diagnózy, ale i posouzení možností dalšího vývoje. Tím diagnostický proces pozvolna mění od retrospektivního konstatování k prediktivní analýze rizik, což ovlivňuje i volbu dalšího léčebného postupu. Nové metody ovšem generují velké množství heterogenních dat, která nelze bez využití výpočetní techniky rozumně interpretovat. Navíc se prosazují technologie, jejichž výstupy jsou běžnými statistickými technikami nezpracovatelné. Klasické přístupy spočívající v nasazení informačního systému se ukazují jako nedostatečné. Vytvoření IS, a podobně i změna funkcionality, je však časově (i finančně) velmi náročná činnost, takže IS nezřídka podporuje již překonanou minulost, a současný stav dohání po skocích.
Cílem projektu UIRON je vytvořit inteligentního asistenta, který překoná výše uvedené problémy, a bude kromě spolupráce s uživatelem i samostatně zpracovávat informace a hodnotit a vylepšovat své postupy. Základním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je využití pravidlových systémů BRE (Business Rules Engines). BRE jsou nástroje pro tvorbu IS, které eliminují fázi programování systému. Všechny potřebné informace představující IS, to znamená používané pojmy (pacient, diagnóza, léčba), vztahy mezi nimi (pacient má stanovenou diagnózu) a pravidla, která určují chování systému, se zadávají pomocí mírně formalizované přirozené řeči. Jakákoli změna vynucená vývojem oblasti je tedy snadno a okamžitě proveditelná. V projektu UIRON využíváme pravidlový systém UIR (Universal Information Robot). Systém se skládá ze tří částí. Mozek obsahuje aplikační logiku, která definuje správný zápis pojmů, pravidel a dotazů, kontroluje systémové procesy a dohlíží na komunikaci mezi komponentami. Paměť slouží pro ukládání všech znalostí systému – pojmů a pravidel definujících IS i konkrétních dat, které IS naplňují. Smysly zajišťují komunikaci s uživatelem a s externími programy. Z uživatelského pohledu smysly obsahují styly pro zadávání i zobrazování dat, jako jsou grafy, tabulky, formuláře nebo text. Z hlediska programů obsluhují vstupně-výstupní filtry, které definují komunikační protokol výměny dat s databázemi, externími nástroji či informačními systémy.
V současné době obsahuje asistent UIRON znalosti, které mu umožňují strukturovanou formou pracovat s databází Národního onkologického registru (přes 1 300 000 záznamů onkologických onemocnění v ČR zaznamenávaných od roku 1977) a TNM klasifikací nádorových onemocnění. Dalším úkolem bude zvládnutí kompletní parametrické dokumentace pacienta, která je vyvíjena ve spolupráci Centra biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Projekt UIRON je podporován grantem AV ČR v rámci programu »Informační společnost« a Ministerstvem zdravotnictví ČR (projekt MZO 00209805 FUNDIN).

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005