PROSPEKTIVNÍ DATABÁZE MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO STUDIUM PLICNÍ RAKOVINY (IASLC)

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXI/ 261

Autoři: Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Karel Veselý, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; MUDr. Tomáš Ráček; MUDr. Jitka Havlíčková; MUDr. Martin Sobotka; MUDr. Jan Šavolt; MUDr. Drahomíra Chasáková; MUDr. Ilona Kantorová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.

Východiska:

 IASLC buduje mezinárodní multicentrickou databázi prospektivních dat, jejímž prostřednictvím hodlá prověřit přesnost a oprávněnost úprav 8. vydání TNM klasifikace plicní rakoviny a připravit podklady pro 9. vydání s použitím sjednocené IASLC- 2009 mapy hrudních lymfatik a globální jednotné definice lymfatických stanic s nově navrženým konceptem zón.

Soubor pacientů a metody:

 Pacienti s nově diagnostikovanou plicní rakovinou, operovaní v rámci hrudního programu Úrazové nemocnice Brno (THORaxUN), kteří souhlasili se zařazením do databáze. Histopatologie nádorů a lymfatik je klasifi kována podle 8. vydání TNM a sjednocené IASLC- 2009 mapy hrudních lymfatik. Data jsou následně předávána kódovaným on-line formulářem k centrálnímu zpracování v Cancer Research and Biostatistics (CRAB) institutu, zvoleným výborem IASLC, kde jsou uchovávána a zpracovávána ve shodě s příslušnou legislativou a směrnicemi. Do databáze je možno vkládat i data z existujících databází, jsou-li kompatibilní s požadavky databáze (formulářem) a kompletní.

Výsledky:

THORaxUN Úrazové nemocnice Brno se k iniciativě připojil v lednu 2015. Pacienti ÚN s plicní rakovinou operovaní na Chirurgickém oddělení ÚN Brno jsou evidováni a jejich údaje jsou on-line formulářem po udělení souhlasu předány ke zpracování institutu CRAB. Součástí tohoto celosvětového projektu je také nabídka IASLC/ CRAB na základní statistické zpracování/ zhodnocení dodaných vlastních dat a při splnění podmínek IASLC výboru i možnost využití všech dat v databázi nebo její části. To umožňuje i menším přispěvatelům zlepšit přesnost své diagnostiky, a tedy i následné terapie, a získat kvalitnější podklady pro vědeckou a publikační činnost.

Závěr:

 Plicní rakovina patří celosvětově k nejčastějším nádorům s vysokými lidskými ztrátami a enormními ekonomickými nároky. Snaha o co nejpřesnější klasifikaci s výhledem na následnou optimalizaci léčby je nanejvýš žádoucí i oprávněná.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015