Proteomická studie mechanizmů chemorezistence T-lymfoblastické leukemie k inhibitorům cyklin-dependentních kináz

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádorová genomika a proteomika

Číslo abstraktu: 027

Autoři: prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.; H. Skalníková; Ing. Petr Halada, Ph.D.; MUDr. Petr Novák; R. Hrabáková; MUDr. Petr Džubák; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; H. Kovářová

Cyklin-dependentní kinázy (CDK) jsou klíčovými regulačními molekulami buněčného cyklu, diferenciace a apoptózy. Jejich deregulace, ke které dochází v řadě nádorových buněk, vedla k vývoji farmakologicky aktivních inhibitorů CDK. Syntetické inhibitory CDK na bázi trisubstituovaných derivátů purinu specificky inhibují CDK rodinu kináz a představují tak novou generaci potenciálních protinádorových léčiv.

Vznik chemorezistence k protinádorovým léčivům je jednou z hlavních překážek v úspěšné léčbě rakoviny. V této proteomické studii byla použita ke studiu vývoje chemorezistence k farmakologicky aktivnímu inhibitoru CDK lidská linie buněk CEM T-lymfoblastické leukemie jako model hematologické malignity. Dlouhodobou kultivací senzitivních CEM buněk v subletálních dávkách inhibitoru CDK byla odvozena rezistentní linie CEM buněk (CEM-R). K identifikaci proteinů, jejichž hladiny byly významně rozdílné mezi rezistentní a senzitivní linií buněk, bylo použito diferenční proteinové mapování pomocí dvourozměrné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Mezi jinými byly nalezeny změny izoforem histonů H4 a H2B, které ukazují na regulaci na úrovni struktury chromatinu při vývoji chemorezistence. Mezi dalšími proteiny, které mohou významně přispívat k rozvoji chemorezistence T-lymfoblastické leukemie k inhibitoru CDK, byly identifikovány hsp70/hsp90 organizing protein (hop), Y box-binding protein 1 (YB-1) a Rho GDP disociační inhibitor 2 (Rho GDPDI2). Kvantitativní proteomická data byla ověřena pomocí imunodetekce a studiem subcelulární lokalizace proteinů.

Širší validace těchto proteinů u dalších modelů nádorových onemocnění představuje zajímavou možnost identifikace potenciálních prognostických biomarkerů odpovídavosti nádorových buněk na protinádorovou terapii.

Podpořeno grantem MŠMT LC07017 a výzkumným záměrem AVOZ50450515.

Datum přednesení příspěvku: 27. 11. 2008