PROTONOVÁ CHEMORADIOTERAPIE TECHNIKOU PENCIL BEAM SCANNING V LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU S NUTNOSTÍ OZAŘOVÁNÍ BILATERÁLNÍCH KRČNÍCH UZLIN

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: VI. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VI/ 143

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Kateřina Dědečková; MUDr. Tereza Kohlová; MUDr. Pavel Vítek, PhD.; Mgr. Vladimír Vondráček; MUDr. Barbora Ondrová

Východiska:

Protonová radioterapie technikou skenování tužkovým svazkem (PBS) je nejpokročilejší metodou protonové radioterapie a umožňuje excelentní dávkové pokrytí rozsáhlých cílových objemů komplexních tvarů za současného dodržení dávek na většinu rizikových orgánů. Pacienti s nádory hlavy a krku, u kterých je indikováno bilaterální ozáření krčních uzlin, v kombinaci s konkomitantní chemoterapií, jsou vhodnými kandidáty pro tuto metodu.

Materiál a metody:

V období od března 2013 do ledna 2015 bylo léčeno 18 nemocných s nádory hlavy a krku. Radikální nebo adjuvantní radioterapie byla aplikována na oblast primárního nádoru/ lůžka tumoru a bilaterálních krčních uzlin, za použití techniky protonové radioterapie s modulovanou intenzitou (IMPT). Deset (55 %) nemocných bylo léčeno pro nádor vedlejších dutin nosních, pět (28 %) pro nádor tonsil a tři (17 %) pro nazofaryngeální karcinom. Bylo použito normofrakcionované radioterapie s dávkou 56 CGE/ 28 frakcí na krční uzliny a 70–76 CGE/ 35–38 fr na vysoce rizikové oblasti. Léčba byla kombinována s chemoterapií (týdenní aplikace cisplatiny, 40 mg/ m2, průměrně pět aplikací (4–6). Byly vyhodnoceny dozimetrické parametry a akutní toxicita.

Výsledky:

Medián doby sledování je 6 měsíců. Všichni nemocní dokončili léčbu bez přerušení. Tab. 1 ukazuje dozimetrické parametry pro vybrané struktury. Hlavní dozimetrická výhoda je patrná pro struktury střední roviny (larynx, ezofagus) a CNS (mozek, mozkový kmen, mícha). Nejzávažnější akutní toxicitou byla kožní reakce gr. 3 (RTOG) u pěti nemocných (27 %) a akutní faryngeální toxicita gr. 3 (RTOG) s nutností zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) u jednoho nemocného (5 %). Hospitalizace byla nutná u jednoho nemocného (5 %). V době hodnocení bylo u všech nemocných dosaženo lokoregionální kontroly, jeden pacient zemřel na vzdálenou diseminaci a nebyla pozorována pozdní toxicita vyšší než gr. 1 (RTOG).

 

Tab. 1. Dozimetrické parametry pro vybrané struktury (CGE). 

Pacient

Interval

 

mean

SD

min.

max.

PTV Dmean

74,0

4,9

59,2

84,5

PTV Dmax

79,4

4,2

67,0

89,3

mícha Dmax (2 % objemu)

19,4

6,7

3,0

37,4

mozkový kmen Dmax (2 % objemu)

35,5

13,4

15,1

63,3

mozek Dmean

3,5

2,7

0,4

13,5

parotis – chráněná (Dmean)

45,1

11,8

26,5

68,8

parotis – nechráněná (Dmean)

28,0

5,9

14,8

65,2

larynx Dmean

38,0

9,8

23,3

65,7

ezofagus Dmean

30,0

12,2

8,7

52,7

cochlea Dmean

24,5

12,5

0,8

78,1

 

Závěr:

Protonová radioterapie nádorů hlavy a krku s nutností ozařování bilaterálních krčních uzlin je proveditelná s výbornými dozimetrickými parametry a umožňuje komplexní redukci dávek na rizikové orgány. Akutní toxicita léčby je nízká, s možností ambulantní terapie u většiny nemocných, a krátkodobé výsledky jsou slibné.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015