PROTONOVÁ RADIOTERAPIE CHORDOMŮ A CHONDROSARKOMŮ – PROVEDITELNOST, AKUTNÍ TOXICITA A ČASNÉ VÝSLEDKY: ZKUŠENOSTI PTC PRAHA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: 110

Autoři: MUDr. Barbora Ondrová; MUDr. Štěpán Vinakurau; MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; MUDr. Kateřina Dědečková; MUDr. Tereza Kohlová; MUDr. Branislav Sepeši; MUDr. Pavel Vítek, PhD.

Východiska:

Cílem prezentace je zhodnocení proveditelnosti, akutní toxicity a vyhodnocení časných výsledků dospělých pacientů s chordomy a chondrosarkomy, léčených v PTC protonovou radioterapií technikou tužkového skenování (pencil-beam scanning), nazývané také protonová radioterapie s modulovanou intenzitou (IMPT).

Soubor pacientů a metody:

V době od 1/ 2013 do 1/ 2014 bylo v PTC léčeno 7 dospělých pacientů s chordomy a chondrosarkomy. Medián věku byl 49 let (range 34–49 let), 2 muži (28%), 5 žen (72%). Většina pacientů měla tumory lokalizované intrakraniálně (n = 6), extrakraniální lokalizace tumoru byla u jedné pacientky. Šest pacientů podstoupilo chirurgický výkon, který byl hodnocen jako neradikální, u jedné pacientky operace provedena nebyla (inoperabilní nález). Radioterapie byla provedena protonovým svazkem technikou IMPT. Předepsaná dávka byla vyjádřena v Gy (RBE – relativní biologická účinnost), s užitým konverzním faktorem 1,1 zohledňujícím rozdílnou biologickou efektivitu protonů ve srovnání s fotony. Střední předepsaná dávka byla 74 Gy (range 57,6–74 Gy (RBE)), s jednotlivou denní dávkou na frakci 2,0 Gy (RBE), u jedné pacientky byla zvolena hypofrakcionace a aplikována denní dávka byla 3,2 Gy (RBE). Klinická kontrola pacienta (celkový stav, toxicita radioterapie) byla prováděna 1krát týdně, případně dle potřeby. Medián follow-up je 9,1 měsíců (range 3–12,9). Toxicita akutní i pozdní byla hodnocena dle RTOG.

Výsledky:

Všichni pacienti dokončili radioterapii a obdrželi předepsanou dávku. U žádného pacienta nedošlo k přerušení léčby na základě nežádoucích událostí souvisejících s léčbou. Akutní toxicita byla nízká: 1 pacientka měla kožní toxicitu gr. 2, 6 pacientů gr. 1. Dále byla zaznamenána G2 mukozitida u jedné pacientky. Ostatní pozorovaná toxicita byla maximálně gr. 1, léčba tedy byla velmi dobře tolerována. Toxicita gr. 3 a vyšší se v našem souboru nevyskytla. Vzhledem ke krátké době sledování je hodnocení pozdní toxicity nemožné. Aktuálně dostupná data však nenaznačují výskyt neočekávaných nežádoucích účinků ve srovnání s publikovanými pracemi. Stejně tak pro hodnocení efektivity bude nutné delší sledování pacientů. Časná progrese po léčbě zaznamenána nebyla.

Závěr:

Protonová radioterapie technikou IMPT je pro pacienty s chordomy a chondrosarkomy bezpečnou technikou s nízkou mírou akutní toxicity. Vzhledem k dosažitelné dávkové distribuci je metodou volby pro pacienty s nepříznivě lokalizovanými inoperabilními tumory intrai extrakraniální lokalizace.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014