PROTONOVÁ REIRADIACE DĚTSKÝCH PACIENTŮ PRO RECIDIVUJÍCÍ NEBO SEKUNDÁRNÍ GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VII/29

Autoři: MUDr. Barbora Ondrová; MUDr. Štěpán Vinakurau; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; Ing. Matěj Navrátil; Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.; Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

Východiska:

Cílem prezentace je ukázat proveditelnost, akutní a pozdní toxicitu a léčebné výsledky dětských pacientů indikovaných pro recidivující nebo sekundární glioblastoma multiforme k protonové reiradiaci.

Soubor pacientů a metody:

V době od 3/2014 do 12/2015 byli v PTC léčeni tři dětští pacienti indikovaní k reiradiaci pro recidivující nebo sekundární glioblastoma multiforme. Medián věku byl 15 let (range 6-15 let), dva muži (66 %), jedna žena (33 %). Medián odstupu od primární radioterapie byl 13 měsíců (range 11-38 měsíců). Dva pacienti podstoupili chirurgický výkon v době relapsu, u jedné pacientky operace provedena nebyla (inoperabilní nález). Radioterapie byla provedena protonovým svazkem technikou IMPT. Předepsaná dávka byla vyjádřena v Gy (relativní biologická účinnost - RBE) s užitým konverzním faktorem 1,1 zohledňujícím rozdílnou biologickou efektivitu protonů ve srovnání s fotony. Střední předepsaná dávka byla 45 Gy (range 45-54 Gy (RBE)), s jednotlivou denní dávkou na frakci 1,8 nebo 2,0 Gy (RBE). Předepsaná dávka i rozsah cílového objemu byly individuálně stanoveny po zohlednění dávky a objemu ozářeného v rámci primární radioterapie. Klinická kontrola pacienta (celkový stav, toxicita radioterapie) byla prováděna 1krát týdně ve spolupráci s dětským onkologem. Po ukončení léčby byli pacienti předání do péče dětského onkologa. Toxicita akutní i pozdní byla hodnocena dle RTOG.

Výsledky:

Všichni pacienti dokončili radioterapii a obdrželi předepsanou dávku. U žádného pacienta nedošlo k přerušení léčby na základě nežádoucích událostí souvisejících s léčbou. Akutní toxicita byla nízká, max. G2 dle RTOG. U dvou pacientů došlo v krátké době k progresi onemocnění, odlišení (časné) pozdní toxicity od symptomů způsobených progresí tumoru je tedy nemožné. Třetí pacient je 24 měsíců od ukončení radioterapie bez známek progrese onemocnění s dobrou kvalitou života.

Závěr:

Protonová reiradiace technikou IMPT je pro tuto skupinu nemocných technicky proveditelná s nízkou mírou akutní toxicity a je tak jednou z možných léčebných alternativ v rámci komplexní onkologické léčby.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016