PRVNÍ VÝSLEDKY STUDIE KAPROS V OLOMOUCKÉM KRAJI

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty I

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; MUDr. Aleš Vidlář; MUDr. Michal Grepl, PhD

ÚVOD


Karcinom prostaty (CaP) je druhou nejčastější malignitou mužské populace. prostaty. Postihuje muže ve věku nad 50, respektive 40 let jejich života. V těchto věkových skupinách lze již dle správného užití krevního testu PSA (prostatický specifický antigen) zachytit první známky tohoto velmi závažné onemocnění, které v průběhu 3 až 5 let může svou progresí způsobit závažné zdravotní problémy a v některých případech vést až k úmrtí.Počet diagnostikovaných případů nevystihuje skutečnou incidenci CaP. I když v ČR dosud neznáme přesný výskyt karcinomu prostaty, víme že jeho záchyt je v naší zemi poměrně nízký 56/100 000 obyvatel.
Rovněž víme ze zahraničních, ale i vlastních zkušeností, že pokud zachytíme karcinom prostaty v časném stadiu, můžeme postiženého muže dokonce vyléčit. Tzn. zbavit jej zhoubného nádoru definitivně.

CÍLE


Získat základní urologicko-epidemiologická data mužské populace olomouckého kraje ve věkovém rozmezí 50 až 70 let. Se zvláštním zřetelem na problematiku karcinomu prostaty, BPH a erektilní dysfunkce. Obdobně rozsáhlá studie nebyla v české populaci dosud provedena. Odpovědi hledá naše studie.

METODY


Prospektivní studie byla proveden u respondentů v Olomouckém kraji v průběhu června 2004 až září 2005 dotazníkovou metodou.

VÝSLEDKY


Dosavadní získaná data průzkumu ukázala, že z 2376 testovaných mužů byla hodnota PSA u 90 % vetsinezrovno 2,5, u 9 % v rozmezí 2,5–10, a pouze u 1 % mužů vetsinez10.
Ve skupině mužů se základním vzděláním nebo vyučených bez maturity je statisticky signifikantně vyšší podíl mužů s vyššími hodnotami PSA než ve skupině mužů se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.
Nebyla zjištěna korelace rodinné anamnézy (RA) a hodnot PSA.
S rostoucím věkem se statisticky signifikantně zvyšuje podíl mužů s hodnotami PSA nad 2,5.
Z mužů s hodnotou PSA v intervalu 2,5–10 mělo 30,5 % index fPSA/PSA mensinezrovno 20 %.
Ve vyšších věkových kategoriích je statisticky signifikantně vyšší podíl mužů se středními nebo vysokými hodnotami IPSS skóre.
S rostoucím věkem se statisticky signifikantně zvyšuje podíl mužů s těžkou a velmi těžkou formou ED.
Nebyla prokázána závislost skóre IPSS, skóre IIEF nebo hodnot PSA na BMI mužů.
Korelační analýza prokázala slabou pozitivní korelaci mezi skóre IPSS a věkem (r = 0,214) a střední negativní korelaci mezi skóre IIEF a věkem mužů (r = -0,504), tj. s rostoucím věkem se snižují hodnoty skóre IIEF, hodnoty skóre IPSS se mírně zvyšují. Ve skupině mužů se základním vzděláním je statisticky signifikantně vyšší podíl mužů se středními nebo těžkými symptomy podle skóre symptomů IPSS než ve skupině mužů vyučených bez maturity nebo se středoškolským vzděláním.
Nebyla prokázána závislost skóre IPSS nebo skóre IIEF a kouření.
Byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl v distribuci hodnot PSA u kuřáků a nekuřáků, podíl nekuřáků s hodnotami je vyšší než u kuřáků.
Chí-kvadrát test prokázal závislost skóre IIEF a skóre IPSS.

ZÁVĚR


Ze získaných informací vyplývá řada zajímavých dat. V našem souboru 2376mužů byl záchyt karcinomu prostaty jen v 19 případech. Přepočteme-li však tato data k incidenci na 100 000. Vychází nám záchyt CaP 799/100 000. Ve srovnání s incidencí v ČR 56/100 000 případů je to již řádný nárůst.
Přesto víme, že naše takto zadaná studie včasného záchytu má stále ještě daleko k reálnému záchytu CaP v naší populaci. Poměrně nízká distribuce hladin PSA v nižších věkových skupinách. Kdy ve věkové skupině 40–49 let, je věkově specifická hodnota PSA 0,7ng/ml. Vyšší hladina je však u více něž poloviny respondentů (63). Ve věkové skupině 50–59 let věkově specifickou hladinu 0,9 ng/ml dosahuje rovněž více jak polovina respondentů (621 !).
U těchto respondentů s vyšší věkově specifickou hladinou PSA probíhá nyní kontrolní odběr PSA v časovém a dle PSAV (PSA velocity) bude doporučen další postup. Lze dle literární údajů(1) očekávat další záchyt CaP u mladších respondentů s nižší hladinou PSA, kteří nejvíce benefitují z včasného záchytu karcinomu prostaty.

Literatura
1. THOMSON, IM., et al. N Engl J Med, 2004, May 27, 350, No. 22, p. 2239–2246.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005