První výsledky studie radiačního poškození hippokampu

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 07

Autoři: MUDr. Petr Pospíšil; MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Martin Bulík; PhDr. Marie Dobiášková; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; Mgr. Jana Nahodilová

  Vedlejším účinkem léčby zářením v oblasti mozku může být poškození kognitivních funkcí. V této souvislosti se v literatuře nejčastěji diskutuje význam hipokampu.Vzruchová aktivita této mozkové struktury je základem složitých dějů, jež jsou podstatou ukládání informací v dlouhodobé paměti. Četné teoretické a preklinické práce popisují vztah mezi ozářením oblasti hippokampu a následnou alterací kognitivních funkcí, především paměti.

  Aktuálně probíhají randomizované studie porovnávající léčebné výsledky při použití konformních technik radioterapie, kdy je u vybrané skupiny pacientů šetřena oblast hipokampu. Součástí těchto studií je také standardizované monitorování kognitivních funkcí a kvality života pacientů. Současně se v literatuře objevují studie zaměřující se na hodnocení morfologických nebo funkčních změn normální mozkové tkáně vzniklých po ozáření. Kvantitativní informaci o míře poškození mozkové tkáně může poskytnout protonová MR spektroskopie (MRS). MRS je neinvazivní metoda metabolického zobrazení, která umožňuje zkoumání prostorového rozložení koncentrace některých metabolitů v normální i patologické tkáni. Ke změně MR spekter dochází v důsledku nežádoucích biochemických procesů, které se ve tkáni vyskytují ještě před vznikem strukturálních změn a to vlivem různých typů poškození, včetně radiačního. Případné změny metabolizmu mozkové tkáně v oblasti hipokampu po ozáření, popsané pomocí spekter MRS, mohou přispět k detailnějšímu poznání mechanismů postradiačního poškození mozkové tkáně. Jako marker počtu a viability nervových buněk může sloužit metabolit N-acetylaspartát (NAA).

  Studie prováděná naším pracovištěm se snaží o nalezení vzájemné souvislosti mezi biochemickými pochody (projevující se změnou prostorového rozložení koncentrace  metabolitu NAA) v oblasti hipokampu a alterací kognitivních funkcí po ozáření celé mozkovny dávkou 10 x 3,0Gy.

  Průkaz a popis těchto změn může přispět k optimalizaci technik radioterapie a případnému zavedení hipokampus šetřících postupů do klinické praxe.

Podpořeno z grantového projektu IGA MZČR NT/14600

Datum přednesení příspěvku: 8. 2. 2014