První zkušenosti s IGRT. (Image Guided RadioTherapy = obrazem řízená radioterapie).

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Novinky v radioterapii

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; Mgr. David Dvořák; MUDr. Vladimír Spurný, CSc.; V. Kryštof; P. Látal; MUDr. Eva Šenkyříková; MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Marek Slávik

V průběhu roku 2005 došlo na oddělení klinické a radiační onkologie FN u svaté Anny v Brně k obměně technického vybavení. V současné době je oddělení vybaveno simulátorem Elekta PreciseSIM, lineárním urychlovačem Elekta Synergy XVI, kobaltovým ozařovačem Teragam, plánovacími systémy C.M.S. Focus a Elekta PrecisePLAN a dozimetrickou sadou firmy PTW.

Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI
Umožňuje ozařování pomocí tří fotonových (6, 10 a 18MV) a osmi elektronových (4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20MeV) energií. Kromě standardních metod vykrývání pomocí bloků je k dispozici též mnoholistový kolimátor (MLC), motorizovaný klín (možnost nastavení hodnot v intervalu 1-60 stupňů včetně metody OmniWedge) a technika IMRT (metodou „step and shoot“). Kontrolu přesného nastavení pacienta je možné provádět pomocí portálového zobrazovacího systému IviewGT nebo pomocí rentgenového zobrazovacího systému XVI, určeného zejména k technice IGRT (obrazem řízené radioterapie).

Plánovací systém Elekta PrecisePLAN
Umožňuje plánování nejmodernějších technik radiační terapie. Program je instalován na dvou unixových pracovních stanicích (operační systém IRIX), ke každé z nich jsou pak připojeny dvě stanice konturovací (klasické Windows). Plánovací systém spolupracuje nejen s výrobky fy Elekta, měl by správně fungovat i s výrobky dalších dodavatelů lineárních urychlovačů. Plánovaní probíhá klasickým způsobem, lze však použít i inverzní IMRT optimalizátor. Metoda „step and shoot“ pak vyžaduje nadefinování několika segmentů pro daný fotonový svazek.

Simulátor Elekta PreciseSIM
PreciseSIM je moderní RTG simulátor pro radioterapii. Je vybaven možností snímat transverzální řez v jedné rovině (tzv. CTOption). Rekonstrukční čas CT řezu je standardně krátký, pod 4 sekundy, pouze úhlová rychlost otáčení ramene simulátoru není samostatně nastavitelná. Je totožná s obvyklou rychlostí otáčení ramene, tj. 360 deg/min. Kvalita získaných snímků není „špičková“ pro diagnostiku, nicméně pro radioterapeutické plánovaní je velmi dobrá. Zásadní výhodou je pak možnost skenování pacienta přímo na simulátoru. Pro standardní přípravu pacienta je stále v maximální míře využíván spirální CT přístroj na klinice zobrazovacích metod naší nemocnice.

Dozimetrická výbava PTW
Fyzikální pracoviště disponuje standardní dozimetrickou sadou fy PTW, která zahrnuje plně automatizovaný vodní fantom typu MP3, kompletní sadu měřících sond, soupravu QuickCheck pro rychlá kontrolní měření, fantom na kontrolu techniky IMRT a další obslužná zařízení včetně softwarového vybavení.

IGRT (image guided radiotherapy)
Lineární urychlovač je navíc vybaven systémem XVI (první v ČR). Jedná se o kombinaci lineárního urychlovače s kilovoltovým rentgenovým zobrazovacím systémem umístěným na jedné platformě. Tento systém je firmou ELEKTA nabízen od října 2003 pod označením SYNERGY a je nástrojem k obrazem řízené radioterapii (metodě IGRT).

Systém SYNERGY byl vyvinut na základě potřeby odstranit chyby v nastavení pacienta, lépe se vyrovnat s pohyby orgánů během radiace a přesně lokalizovat cílový objem v okamžiku léčby. Jeho základním cílem je maximalizace dávky vpravené do oblasti léčeného objemu a současně minimalizace ozáření okolních zdravých tkání.

SYNERGY představuje počítačový tomograf (CT) zabudovaný do lineárního urychlovače. Slouží pro přesné zobrazení cílového objemu v okamžiku ozařování. Protože tento systém využívá technologie konického svazku paprsků (cone-beam RTG), je schopen nasbírat všechna potřebná data během jediného otočení ramene kolem pacienta. SYNERGY snímá a rekonstruuje data v celém objemu, takže nevznikají žádné řezy, které by bylo nutno následně skládat dohromady. Po ukončení rotace hlavice je získán trojrozměrný objemový obraz pacienta, který odpovídá skutečnosti v okamžiku ozařování.
Informace o aktuálním rozložení tkání v okolí cílového objemu je možné porovnat s původními informacemi, na jejichž základě byl vytvořen ozařovací plán. Jednoduše řečeno, systém umožňuje vzájemné překrytí aktuálního zobrazení a obrazu získaného pomocí plánovacího CT vyšetření.
Pro zjištění odchylky v nastavení či poloze pacienta je možné použít metody srovnání pomocí kostěných struktur či stupnice šedi.

Zjištěnou odchylku je možné napravit dvěma způsoby:
  • ON LINE, kdy systém poskytne údaje potřebné ke korekci nastavení pacienta pomocí pohybů ozařovacího stolu. Jakmile jsou potřebné korekce stolu provedeny, může ozáření se zajištěním maximálně přesného cílení a nastavení proběhnout.

  • OFF LINE, kdy jsou změny v pacientově anatomii přeneseny do plánovacího systému a následně je vytvořen nový plán šitý na míru nové poloze pacienta.

V každodenní praxi využíváme on line způsobu práce, nicméně při výrazných odchylkách nastavení je vytvoření nového ozařovacího plánu na místě.

Závěr
Systém SYNERGY a metoda IGRT dává možnost přesně identifikovat tumor a kritické struktury a aplikovat dávku záření s maximální přesností. Ve spojení s náročnými ozařovacími technikami, jako jsou techniky IMRT, se radiační onkologie posunuje o další krok vpřed, k „maximálnímu ozáření nádorového ložiska za minimálního poškození zdravých kritických struktur“. V konečné fázi může metoda obrazem řízené radioterapie vysoký zlepšit výsledky léčby pacientů v klinické praxi. Vlastní sdělení bude doplněno obrazovými informacemi a sdělením o využití tohoto systému v prvních měsících po jeho instalaci.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2005