PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU METASTAZUJÍCÍHO MELANOMU PEMBROLIZUMABEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XIV. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XIV/ 323

Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Ilona Procházková; MUDr. Taťana Šuková

Východiska:

 Imunoonkologie je rychle se rozvíjející léčebný obor zahrnující imunoterapeutické postupy, jejichž úkolem je zesílit protinádorové imunitní reakce. Zablokování receptorů CTLA- 4 a PD- 1 umožňuje aktivaci a proliferaci T lymfocytů s následným překonáním nádorové tolerance. Po schválení ipilimumabu (Yervoy), inhibitoru CTLA- 4 v roce 2011 byly v roce 2014 pro léčbu metastazujícího melanomu schváleny také inhibitory PD- 1 pembrolizumab (KeyTruda) a nivolumab (Opdivo).

Cíl:

Pembrolizumab je humanizovaná IgG4 monoklonální protilátka blokující vazbu PD- 1 receptoru s jeho ligandy PD- L1 a PD- L2, čímž brání jeho aktivaci. Pod fi remním názvem KeyTruda byl schválen pro léčbu inoperabilního a metastazujícího melanomu, u kterého selhala předchozí léčba ipilimumabem a v případě pacientů s pozitivní BRAF mutací také léčba BRAF inhibitory. V současné době probíhá řada klinických studií hodnotících účinnost a bezpečnost pembrolizumabu u melanomu i dalších nádorů. Již publikované výsledky studie KEYNOTE 001 se 411 pacienty prokázaly 38 % objektivních léčebných odpovědí a medián PFS 24 týdnů, medián OS nebyl v době prezentace dosažen. V ČR je od listopadu 2014 možnost podávání pembrolizumabu v rámci specifického léčebného programu (SLP MK – 3475 50 mg, MSD, IDIS).

Závěr:

V prezentaci budou zmíněny naše první zkušenosti s podáváním pembrolizumabu, kazuistiky pozorovaných léčebných odpovědí i hodnocení nežádoucích účinků.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015