První zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny u karcinomu prostaty.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 084

Autoři: MUDr. Michal Staník; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Eva Lžičařová; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Martin Šustr; MUDr. David Miklánek; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Cíl

Stanovit v našich podmínkách schůdnost vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty a prezentovat první výsledky. Určit senzitivitu a negativní prediktivní hodnotu vyšetření ve vztahu k detekci uzlinových metastáz. Zhodnotit přínos imunohistochemického vyšetření k detekci mikrometastáz, a tím ke zlepšení stagingu.

Metody

Metodika vyšetření sentinelové uzliny byla schválena ústavní etickou komisí. K vyšetření jsme indikovali pacienty s karcinomem prostaty ve skupině se středním a vysokým rizikem, u kterých Evropská urologická společnost doporučuje provedení pánevní lymfadenektomie. Průměrná hodnota PSA u pacientů byla 17,6 ng/ml (rozsah 5,8-32 ng/ml). U všech pacientů jsme provedli radikální retropubickou prostatektomii a po vyšetření sentinelové uzliny i pečlivou pánevní lymfadenektomii v rozsahu zevních ilických, vnitřních ilických a obturatorních uzlin.

Vyšetření bylo provedeno v jednodenním režimu. Ráno v den operace byl pacientům do prostaty aplikován rádiokoloid Nanocoll s aktivitou 100MBq pod ultrazvukovou kontrolou. V intervalu 30 a 120 min. od aplikace byla provedena planární lymfoscintigrafie a u části pacientů byla provedena i fůze SPECT/CT s přesnejší lokalizací sentinelových uzlin. Do 5 hodin od aplikace radiofarmaka byla provedena operace, sentinelové uzliny jsme detekovali ruční gamasondou in vivo a ještě jednou po provedení lymfadenektomie byla odstraněná tukovo-lymfatická tkáň vyšetřena na záchyt radioaktivity. Při patologickém vyšetření byly sentinelové uzliny prořezány a vyšetřeny s využitím imunohistochemických metod.

Výsledky

Od října 2010 do ledna 2011 jsme provedli vyšetření sentinelové uzliny u 9 nemocných. Detekce sentinelové uzliny byla úspěšná u 8 pacientů (89%), ve 2 případech jenom na jedné pánevní straně. Planární scintigrafie zachytila celkově 22 SLN, gamasondou jsme peroperačně nalezli 28 SLN, v průměru 3,5 na pacienta. Sentinelové uzliny byly v 43% mimo běžný templát lymfadektomie, v oblasti vnitřních ilických uzlin, presakrálně a v oblasti společných ilických uzlin. V souboru měli tři pacienti (33%) uzlinové metastázy, u všech těchto pacientů byla metastáza nalezena v sentinelové uzlině: ve 2 případech se jednalo o mikrometastázy zachyceny pouze v 1 sentinelové uzlině. Jeden z pacientů měl 3 pozitivní uzliny, v tomto případě byly pozitivní i 2 nonsentinelové uzliny. Ani v jednom případě nebyla nalezena uzlinová metastáza bez současného postižení sentinelové uzliny. Senzitivita vyšetření a negativní prediktivní hodnota metody byla zatím při malém počtu vyšetřených pacientů 100%. Při následné lymfadenektomii bylo odstraněno v průměru 18,5 uzlin (rozsah 10-29). V souvislosti se samotným vyšetřením sentinelové uzliny jsme nezaznamenali žádnou komplikací. Po rozšířené lymfadenektomii jsme měli protrahovanou lymforeu z drénů déle než 7 dní u 5 pacientů.

Závěr

Vyšetření sentinelové uzliny u karcinomu prostaty dokazuje individuální různorodost lymfatické drenáže prostaty. Jedná se o bezpečné vyšetření, s vysokou senzitivitou a negativní prediktivní hodnotou, které má potenciál zpřesnit staging onemocnění, omezit rozsah lymfadenektomie a snížit morbiditu operace. K potvrzení těchto zobecňujících závěrů bude ovšem nutná studie na rozšířeném souboru pacientů. Zavedení techniky je snažší na pracovištích, kde jsou již zkušenosti s vyšetřením sentinelové uzliny v jiných lokalitách, protože vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci.

Projekt vznikl v rámci Vědeckovýzkumného záměru MOÚ FUNDIN, Urologické malignity (č.5754)

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011