První zkušenosti s využitím KLS Martin Nd:YAG laseru MY 40 1.3 v plicní chirurgii

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_23

Autoři: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.; MUDr. Vladimír Špidlen; Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.; as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.; As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.

Úvod: Nd:YAG laser MY 40 1.3 byl speciálně vyvinut pro resekční léčbu plicních nádorů. Principem metody je absorpce světelné energie tkání a její přeměna v teplo. Používá paprsek vlnové délky 1 318 nm o výkonu 40 W, který proniká i přes tekutá prostředí do hloubky až 6 mm, a jeho hemostatický účinek je podstatně větší než u jiných modelů (uzávěr tepen do průměru 2 mm, žil do průměru 3 mm). Aplikace laserového paprsku na plicní tkáň je kontinuální a nekontaktní. Významnou roli v konečném efektu laseru hrají tkáňové determinanty, v tomto případě plicní tkáně, kterými je její nízká hustota (0,15 g/cm3), 80 % obsah vody a silná smršťovací kapacita daná obsahem vzduchu v alveolech.

Cíl: Analýza prvních zkušeností s využitím tohoto přístroje při chirurgické léčbě primárních a sekundárních nádorů plic.

Metodika: V prvém pololetí roku 2008 bylo na pracovišti autorů operováno 8 mužů a 6 žen, průměrného věku 61,4 roku. V 11 případech se jednalo o metastázy jiných maligních nádorů do plic, ve dvou o primární plicní karcinom a v jednom o benigní chondrohamartom. Sekundární plicní nádory byly u 7 operovaných vícečetné v různých lalocích jednoho či obou plicních křídel, u 4 pacientů pak solitární. Osmkrát se jednalo o metastázy kolorektálního karcinomu, dvakrát osteosarkomu a jedenkrát karcinomu prsu. Operační výkony byly vždy prováděny v celkové anestézii za selektivní plicní ventilace cestou posterolaterální torakotomie.

Výsledky: U všech 11 pacientů s plicními metastázami byly tyto radikálně odstraněny parenchym šetřící laserovou metastazektomií, u třech nemocných s primárním plicním karcinomem, resp. chondrohamartomem, byl laser použit k jejich limitované resekci pro účely peroperační biopsie. Perioperační morbidita a mortalita byla nulová, v pooperačním období nebyl ani u jednoho operovaného zaznamenán signifikantní air-leak drénem.

Závěr: Nd:YAG laser MY 40 1.3 umožňuje radikální odstranění sekundárních plicních neoplazií, zejména vícečetných a hlouběji uložených, bez nutnosti rozsáhlejší resekce plicního parenchymu a při minimální perioperační morbiditě a mortalitě. Současně jej lze s úspěchem použít i při řadě dalších operačních výkonů, jako je např. přerušení pleurálních adhezí, resekce emfyzematózních bul, či odstranění benigních plicních nádorů, kde plně nahradí staplery. V blízké budoucnosti bude možná jeho aplikace i v miniinvazivní chirurgii plic a mediastina.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008