První zkušenosti s využitím radiofrekvenční ablace při nefron šetřících operacích na ledvinách.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Onkourologie

Číslo abstraktu: 205

Autoři: MUDr. Aleš Čermák, Ph.D.; MUDr. Natália Marečková; MUDr. Vítězslav Vít; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. V. Lenko

Cíl

Zhodnocení počátečních klinických zkušeností s využitím radiofrekvenční ablace (RFA) při resekčních, nefron šetřících operacích na ledvinách.

Materiál a metodika

V časovém rozmezí od května 2007 do prosince 2008 bylo na Urologické klinice FN Brno v rámci prospektivní studie hodnotící resekci ledviny s využitím radiofrekvenční energie provedeno celkem 10 výkonů u 9 pacientů (u jednoho pacienta byl proveden výkon oboustranně s odstupem 1 měsíce). Resekce byla provedena pomocí přístroje HabibTM 4x Bipolar Device, bez okluze renální tepny. Spektrum pacientů tvořilo 5 žen a 4 muži, u kterých bylo na základě zobrazovacích vyšetření podezření na zhoubný nádor ledviny. Průměrný věk pacientů v souboru byl 61,1 roku (49-79).

Sledovanými parametry byly věk, pohlaví, lokalizace nádoru, BMI, peroperační krevní ztráty, délka operace a samotné resekce, délka hospitalizace, výskyt komplikací, vliv resekce na renální funkce.

Výsledky

Z 10 provedených resekcí bylo v jednom případě využití RFA neúspěšné pro rozsáhlé krvácení z resekční plochy.

Průměrná velikost nádoru byla 20 mm (11-61 mm). Průměrná hodnota body mass indexu u pacientů podstupujících operaci byla 27,0 (17,2-38,7). Střední doba trvání operace byla 171 minut, délka samotné resekce byla v průměru 13,7 minuty. Průměrná krevní ztráta byla 190 ml (0-600) a ani v jediném případě nevyžadovala substituci krevními deriváty.

Pooperačně nebyly zaznamenány žádné vážnější komplikace, pacienti byli propuštěni do domácí péče v průměru za 10,6 dne po operaci.

Resekční okraje jak peroperačně, tak ve finálním preparátu byly negativní ve všech případech. U 6 pacientů bylo histologicky potvrzeno zhoubné onemocnění, 5x byl zaznamenán renální karcinom, lx hematologická malignita. Zatím jsme u žádného ze sledovaných pacientů při průměrné době sledování 11 měsíců (1-20) nezaznamenali lokální recidivu. U dvou pacientů došlo pooperačně k výrazné hypofunkci resekované ledviny.

Závěr

Nefron šetřící operace se v současné době stávají metodou volby u narůstajícího počtu pacientů. Využití radiofrekvenční ablace (HabibTM) představuje v této skupině operací efektivní a jednoduchou metodu, která umožňuje provést výkon bez nutnosti okluze renální tepny. Příznivé výsledky a malé množství pooperačních komplikací předurčují tuto metodu k většímu využití v budoucnosti.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009