qPCR detekční systém pro R462Q (G>A) polymorfismus genu RNAseL.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 207p

Autoři: Miroslava Rabčanová; Veronika Holinková, DiS.; Mgr. Sylwia Jančík (Wieczek); doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

RNAse L kóduje endoribonukleázu s interferonem indukovanou antivirovou, antiproliferativní a proapoptotickou funkcí a je proto kandidátním nádorovým supresorem. Virová infekce je jedno z příčin maligní transformace. Infekce papilomavirem (HPV) je hlavním rizikovým faktorem pro karcinom děložního krčku a část pacientů s karcinomem hlavy a krku, infekce virem Epsteina a Barrové (EBV) bývá nacházena v karcinomech prsu a u Hodgkinova lymfomu. Nově byla identifikována asociace infekce xenotropním gammaretrovirem, příbuzným viru myší leukemie (XMRV), s karcinomem prostaty (zvláště u high grade tumorů) a to preferenčně u pacientů se sníženou aktivitou RNAse L. Z tohoto důvodu je zajímavá otázka ohledně polymorfismem podmíněné snížené aktivity RNasyL a infekce zmíněnými viry v karcinogenezi nádorů. Polymorfismus R462Q (tranziční záměna adeninu za guanin) u genu RNaseL bývá v homozygotním stavu nacházen ve zvýšené míře u pacientů s dědičným nádorem prostaty HPC1, ale i se sporadickým nádorem prostaty. Optimalizovali a validovali jsme metodu pro detekci polymorfismu

R462Q u genu RNaseL a vyšetřili jak soubor zdravých kontrol, tak pacientů s karcinomem plic a kolorekta. Prezentujeme naše výsledky ve srovnání s publikovanými daty.

Poděkování: Projekt je financován za přispění grantů MSM6198959216, LC07017, IGA NS9959 a NR9076.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010