Racionální indikace vyšetření nádorových markerů u gynekologických malignit – kdy a jak indikovat vyšetření

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 89

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Indikace vyšetření nádorových markerů
Hlavní indikací vyšetření nádorových markerů je posouzení účinnosti terapie a monitorování nemocných vzhledem k další možné progresi choroby. Markery pomáhají odlišit lokální recidivu i upozorňují na případný rozsev do dalších orgánů. Aby však mohla být posouzena dynamika je nutné znát výchozí hodnotu sérového markeru – před zahájením terapie i v čase dosažení remise.
  • CA 125 je hlavním markerem karcinomu vaječníku a Tabulka1 předkládá hodnoty při kterých s tímto markerem pracujeme v rámci správné laboratorní i klinické praxe.

  • HCG je indikován u nádorů trofoblastu a spolu s AFP u germinativních karcinomů ovarií.

  • CA 19-9 nebo CA 72-4 jsou indikovány u mucinózních karcinomů vaječníku.

  • SCC je dobrým markerem pro pokročilejší stadia karcinomu čípku a zejména pro rozlišení návratu choroby. CYFRA 21-
    1 je doplňkovým markerem ve stejné indikaci, protože některé karcinomy děložního čípku produkují pouze některý z markerů (Tabulka 2).Vyšetření CEA je indikováno všude tam, kde žádný ze shora uvedených markerů není produkován.
TPA/S je indikován jako parametr k posouzení rychlosti procesu buněčného obratu, zejména degradace buněk.

Biologický poločas markerů v séru
Biologický poločas markerů v séru je důležitý zejména při posuzování terapie – (kompletnosti chirurgického zákroku nebo jiné terapie). Nejdelší je pro CEA (14 dní), pro CA-125 asi 4 dny, pro CA 19-9 činí 5 dní, pro SCC pouze 20 minut. Je to doba, za kterou klesne hodnota markeru v seru na polovinu po kompletním odstranění nádoru.

Falešná pozitivita
Falešná pozitivita nádorových markerů (nesprávná pozitivita) často komplikuje interpretaci a někdy může být příčinou zamítnutí jejich vyšetření. Dochází k ní z důvodů biologických (onemocnění jater, zejména cirhózy a všech forem ascitu i jiných výpotků u CA 125), preanalytických (při odběru a transportu krve u SCC) a jen vzácně z příčin analytických a následných (informační systém). Nesprávná pozitivita ze všech těchto důvodů není přijatelná větší než 10%.
Bude podán přehled doporučovaných vyšetření u jednotlivých maligních onemocnění.

Práce byla provedena s podporou Vědecko-výzkumného záměru MZ 00020980501.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004