RADIAČNÍ TRAUMATA V UROLOGII – ZHODNOCENÍ POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 090

Autoři: MUDr. Daniel Macík; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Michal Staník; MUDr. David Miklánek; MUDr. Martin Šustr

Východiska:

Hodnocení časných komplikací po operačních rekonstrukcích radiačních komplikací vyššího stupně dle RTOG ve vztahu k absorbované dávce záření a srovnání s výsledky komplikací operací v neozářeném terénu.

Soubor pacientů a metody:

Od 1/ 2006 do 12/ 2012 bylo na našem pracovišti operováno 54 pacientů s různými typy radiačních traumat, kteří splňovali kritéria hodnocení chronického poradiačního poškození st. IV dle RTOG či III. stupně klinické klasifikace dlouhodobých negativních účinků radioterapie (fistulce, hydronefróza, svraštělý močový měchýř). Podle typu radiačního poškození byl proveden rekonstrukční výkon (náhrada ureteru, cystektomie s derivací moči, pánevní exenterace) a byly vyhodnoceny časné pooperační komplikace (30a 90denní) podle Clavien-Dindo schématu. Výsledky byly srovnány ve vztahu k pooperačním komplikacím souboru 75 pacientů, kteří podstoupili radikální cystektomii pro uroteliální karcinom na našem pracovišti ve stejném období.

Výsledky:

Soubor čítá 54 pacientů: 14 mužů a 38 žen s nesourodými poradiačními komplikacemi. Hydronefrózu mělo předoperačně 25, vesikovaginální píštěl 12, sekundární tumor 15 a recidivu primárního nádoru 6 pacientů. Z toho 14 pacientů mělo kombinované postižení. Pooperační komplikace do 30 dní mělo 45 pacientů (83%), z toho 25 (55%) stupně 1–2, 19 (42%) st. 3–4 a 1 (2,2%) st. 5. Komplikace v rozmezí 30–90 dnů mělo 28 pacientů (51%), z toho 11 (39%) stupně 1–2, 16 (57%) st. 3–4 a 1 (3,5%) st. 5. Nižší výskyt a stupeň komplikací (1–2 dle Clavien-Dindo systému) měli pacienti s absorbovanou dávkou do 60 Gy a kratším časovým odstupem od proběhlé radioterapie, méně než 3 roky. Ve srovnání se souborem cystektomovaných pacientů (časné komplikace u 64% pacientů) je výskyt komplikací u ozářených pacientů vyšší (83%).

Závěr:

Rekonstrukční výkony v poradiačním terénu jsou zatíženy vysokou morbiditou. Typy výkonů je třeba uvážlivě indikovat v závislosti na rozsahu ozařovaného pole, absorbované dávce, časovém odstupu od radioterapie a věku a stavu pacienta.

Tato práce byla financována z institucionální podpory výzkumné organizace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR Masarykovu onkologickému ústavu.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014