RADIÁLNÍ JIZVA – DIAGNOSTIKA A FOLLOW UP

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 9. mammologické sympozium. Postery

Číslo abstraktu: P09

Autoři: M. Šťovíčková; MUDr. Jana Frýbová; Mgr. Marie Trnková

Radiální jizva je mammografická a patologická jednotka stále častěji diagnostikovaná díky mammografickému screeningu. Jedná se o benigní lézi, která je však spojena v 7–30 % s CIS. Častým sdruženým nálezem je i ADH nebo ALH. Navíc odlišení od invazivního karcinomu je navzdory udávaným kritériím obtížné.
Mammograficky jde o spikulární lézi, která má v 62 % radiolucentní centrum a jen ve 38 % má patrnou centrální masu. Určitým vodítkem je také to, že se její vzhled není v obou projekcích stejný. Délka spikul v poměru k velikosti centra není pro diagnosu směrodatná, rovněž přítomnost či nepřítomnost kalcifikací není podstatná. Stejně tak USG obraz nepomůže v odlišení od karcinomu. Léze je v 31 % je provázena pohmatovým nálezem. Histologicky je patrno fibroelastické jádro s radiálně uspořádanými zachycenými dukty a lobuly, s proliferativními změnami a mikrocystami.
Často je k histologickému odlišení od tubulárního karcinomu nutný imunohistochemický průkaz myoepiteliální vrstvy.
Jednoznačné odlišení od invazivního karcinomu běžně užívanými zobrazovacími metodami není možné. Dosud bylo doporučováno lézi chirurgicky vyjmout. Dokonce se uvádí, že není vhodné ani peroperační hodnocení zmrazených řezů. Jehlová biopsie už vůbec nebyla doporučována. Díky novým technologiím, jako je stereotakticky řízená vakuová biopsie se však otevírá nový prostor pro předoperační diagnostiku. Cílem je vytřídit invazivní karciomy, abychom minimalizovali nutnost operace v druhé době kvůli exenteraci axily. Předpokladem je odběr nejméně 12 vzorků 11G jehlou. V případě, že se diagnosa potvrdí a nejsou přítomny žádné atypie, lze upustit od exstirpace. Pacientku je nutno nadále pečlivě mammograficky sledovat.
Další možností je core needle biopsie z centra a okraje léze a následná excize. Dosud publikované studie nemají tak velký rozsah, aby se dala zvolit jednoznačně nejlepší cesta. Domníváme se však, že management radiální jizvy patří do rukou diagnostických center, která mají k disposici patřičnou techniku a zkušenosti k odběrům.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2005