Rádiobiologická analýza benefitu hypofrakcionácie z prospektívnych klinických štúdií rádioterapie Ca prostaty.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXVI. Karcinomy prostaty

Číslo abstraktu: 232

Autoři: Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.; RNDr. Ján Končík; RNDr. Martin Jasenčak; Ing. Peter Halaburka; doc.MUDr. Pavol Dubinský, Ph.D.

Úvod
Množstvo súčasných prác je venovaných kvantifikácii prínosu a úskalí hypofrakcionácie u Ca prostaty. Práce sa opierajú o klinické a rádiobiologické dôkazy Brennera, Halla a ďalších o nízkej hodnote parametra rádiosenzitivity Rs =1,5 s (CI95% 0,8-2,2 Gy). Nízka hodnota podľa modelov LQ a TCP vedie k zvýšeniu terapeutického pomeru pri použití vyššej dávky na frakciu než pri konvenčnej frakcionácii. Limitujúcim faktorom je však pozorovaný zvýšený výskyt skorej i neskorej toxicity susediacich kritických orgánov (rektum, mechúr). Dostupnosť zobrazovacích techník (CT, MR) a 3D-plánovacich systémov vytvára priestor pre definovanie CTV/OaR a tým i k precíznejšej kvantifikácii topometrických a dozimetrických parametrov z DVH (Vparc, stredná dávka, VGy, ktoré sú využívané pri modelovaní predikcie TCP/NTCP.

Cieľ
Porovnať výstupy súčasných prospektívnych klinických štúdií hypofrakcionácie u Ca prostaty s prediktívnymi hodnotami TCP/NTCP (skorej i neskorej toxicity) a identifikovať vhodnosť zvolenej frakcionačnej schémy na vlastnom pracovisku.

Materiál a metódy
Zdrojom informácií boli výsledky medzinárodných prospektívnych štúdií. Pre analýzu boli použité vybrané retrospektívne a prospektívne klinické štúdie hypofrakcionačných režimov (s dostupnými výstupmi o biochemickej kontrole resp. DFS a kvantifikovanými výsledkami skorej a neskorej toxicity). Tie boli využité pre definovanie množiny sledovaných dozimetrických parametrov Vparc, MD, V(Gy) z individuálnych DVH ožarovacích plánov 28 našich pacientov s terapiou 16F/3,3Gy/denne (TD=52,8Gy). Výpočty rádiobiologických parametrov BED, NTD, TCP, NTCP, „benefit funkcie“* na tomto súbore boli vykonané programom BioGray. Štatistické spracovanie súborov pomocou korelačnej / regresnej analýzy a testov signifikancie bolo vykonané programom SPSS.
*BF = TCP*(1-NTCP)

Výsledky
Benefit a hodnoty NTD pre Rs v 95% konfidenčnom intervale (0,8Gy 2,2Gy, medián 1,5Gy) sú prezentované v tabuľkovej a grafickej podobe. Zo súboru boli vypočítané hodnoty dozimetrickych parametrov Vparc, V40, V50 a následne boli vypočítané individuálne rádiobiologické parametre BED, NTD a prediktívne hodnoty TCP a NTCP.

Záver
Analýza potvrdila signifikantnú závislosť neskorej toxicity pre hodnoty parametrov Vparc, a V50Gy. Len niektoré štúdie potvrdili zhodu v predikciách neskorej toxicity rekta u pacientov, ktoré boli postihnutí akútnou rektálnou toxicitou. Možno predpokladať, že dostupnosť dozimetrických i rádiobiologických parametrov otvorí priestor na manažmenovanie výšky tumorovej dávky. Tzn. jej zvýšenie resp zníženie pri ekvi-distantnej hladine predikovanej hodnoty NTCP (≤5%/5r). Vhodne zvolená hypofrakcionácia riadená cez zhodnotenie individuálneho DVH môže pri porovnateľnej tumorovej kontrole a akceptovateľnej neskorej toxicite (voči konvenčnej frakcionácii) viesť jednak k zníženiu skorej toxicity, vyššiemu komfortu pacientov a k skráteniu liečby. Naše pozorovania potvrdili korelácia prediktívnych hodnôt NTCP a klinických výstupov z vybraných klinických štúdií.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008