Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXVIII. Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 238

Autoři: MUDr. Jan Hlavsa; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Martin Man; Miroslav Mikulica; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Úvod

Autoři předkládají dvouleté výsledky prospektivní pilotní studie zabývající se možností paliativní cytoredukce inoperabilních nádorů pankreatu metodou radiofrekvenční ablace (RFA).

Materiál a metody

Během roku 2007 byla na chirurgické klinice LFMU Bohunice u 6 pacientů provedena RFA inoperabilního nádoru pankreatu (5x duktální adenokarcinom, lx maligní neuroendokrinní nádor).

Důvodem inoperability byla lokální pokročilost nádoru (prorůstání do truncus coeliacus, arteria mesenterica superior, aorty, dolní duté žíly), nebo nízký Karnofsky index pacienta. Ve všech případech byla RFA provedena peroperačně (per laparotomiam). Použity byl generátory a jehly firem RITA a Radionics. Vlastní ablace probíhala z 1-3 vpichů s ablačním protokolem pro parenchymové orgány a dobou ablace nepřesahující 5 minut najeden vpich. Při lokalizaci nádoru v hlavě pankreatu (5 případů), byly bezprostědně po jeho ablaci provedeny spojkové operace (hepatiko-jejuno anastomóza na exkludovanou Roux kličku a gastro-enter anastomóza). V pooperačním období byl sledován výskyt komplikací. V průběhu follow-up byl hodnocen klinický efekt (doba přežití, ovlivnění bolestí).

Výsledky

Perioperační mortalita byla nulová. Perioperační morbidita 34% (při ablaci duktálního adenokarcinom hlavy pankreatu byl pooperační průběh komplikován lx duodenální píštělí a lx subfasciálním abscesem). Duodenální píštěl byla zvládnuta konzervativně drenáží. Subfasciální absces byl evakuován v celkové anestézii. Všichni pacienti byly nakonec zhojeni propuštěni do domácí péče. V průběhu dvouletého sledování dva pacienti zemřeli, a to 6. a 9. měsíc po RFA. V obou případech se jednalo o duktální adenokarcinom klinického stádia IVa dle TNM klasifikace. Čtyři pacienti dva roky po ablaci dosud žijí. Celkové dvouleté přežití je tedy 4/6 (66%). Ústup bolestí byl po výkonu pozorován pouze u jednoho pacienta. U ostatních pěti neměla RFA významnější analgetický efekt.

Závěr

Radiofrekvenční ablace inoperabilních maligních nádorů pankreatu je relativně bezpečnou cytoredukční paliativní metodou. Pro zhodnocení klinického efektu RFA v této indikaci je však třeba více rozsáhlejších klinických studií.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009