Radiologické události v procesu zajišťování bezpečnosti nemocných léčených ionizujícím zářením.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Téma: 05. Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi

Číslo abstraktu: 031

Autoři: Ludmila Bobková

    Prioritou všech zdravotnických zařízení je zajištění bezpečnosti pacienta, ne jinak tomu je i na našem oddělení. Jelikož radioterapie patří k oborům, kde je riziko ohrožení bezpečnosti pacienta poměrně velké, bylo SÚJB doporučeno zavést sledování radiologických událostí. Proces, který vede k zajištění bezpečnosti nemocných léčených ionizujícím zářením je v souladu se systémem jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. Radiologické události jsou rozděleny do několika kategorií – A - závažná, B – s významnými důsledky, C – s omezenými důsledky, D – potencionální. Počet RU se na jednotlivých pracovištích značně liší. Za většinou (cca 90 %) těchto radiologických událostí stojí selhání lidského faktoru a následné chyby, zbytek (cca10 %) jde na vrub selhání techniky.

   Je třeba si uvědomit, že přezáření či nedozáření může u pacienta vést k trvalému poškození zdraví. U prvně jmenovaného hrozí nedostatečné ozáření ložiska a možná recidiva onemocnění, u druhého záleží na kritických orgánech, které se nachází v okolí ozařovaného objemu. Hrozí tu tedy např. riziko poškození míchy u ozařování hlavy, krku, plic, peritonea, které vede v první fázi k demyelinizaci, dále pak k nekróze bílé hmoty. Klinicky se poškození projeví parestezií až transverzální lézí míšní. Dále riziko poškození očí, kdy v akutní fázi dochází ke konjunktivitidě, pozdně k poškození rohovky (ulceraci), čočky (kataraktě) či sítnice (retinopatii) atd.

   K předcházení vzniku radiologických událostí je třeba zajistit dostatečnou kontrolu identifikace klienta, důsledné vedení dokumentace, přesné nastavení dle ozařovacího plánu, dodržení stanovené dávky záření s využitím všech potřebných fixačních pomůcek, eliminovat chyby v komunikaci kvalifikovaného personálu a v neposlední řadě zajištění přístrojového vybavení splňující podmínky klinického provozu. Jen tak je možné zaručit bezpečnou léčbu.

Literatura:

1.  Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii, SÚJB -1999

2.  J. Vorlíček, J. Abrahámová, H. Vorlíčková Klinická onkologie pro sestry

3.  P. Šlampa, J. Petera Radiační onkologie

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012