RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Radioterapie

Téma: Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 23

Autoři: Mgr. Eva Valentová; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Úvod

V současné době má incidence karcinomu prostaty vzrůstající tendenci v porovnání s mortalitou, která se výrazně nemění. V roce 2010 byl nově diagnostikován karcinom prostaty u 74,14 případů na 100 000 osob. Ve stejném roce byl počet úmrtí na tuto diagnózu 14,33 případů na 100 000 osob. Radioterapie spolu s radikální prostatektomií lokalizovaného karcinomu prostaty patří mezi základní léčebné modality tohoto onemocnění. Kurativní zevní radioterapie je indikována ve stadiích T1-3, N0M0. U lokálně pokročilých nádorů bývá zevní radioterapie kombinována s hormonální terapií. V současné klinické praxi jsou v radioterapii používané moderní technologie jako radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) a recentně i obrazem řízená radioterapie (IGRT). Uvedené techniky díky přizpůsobení rozložení dávky cílového objemu umožňují docílit lepšího šetření zdravých tkání a tím i aplikace vyšších dávek záření. I přes tyto moderní techniky v důsledku těsného uložení orgánů sousedících s prostatou vznikají v souvislosti s radioterapií časné a pozdní komplikace. Nejzávažnějšími postradiačními komplikacemi jsou gastrointestinální a genitourinární toxicita.

Cíl

Cílem práce je vyhodnotit incidenci a prevalenci komplikací radioterapie technikou IMRT v oblasti genitourinární a gastrointestinální u pacientů léčených pro karcinom prostaty, stanovit ošetřovatelské problémy vzniklé po ozáření pro karcinom prostaty, vyhodnotit význam jednotlivých intervencí provedených ve sledovaném souboru nemocných a sledovat vývoj obtíží v čase.

Použitá metodika

Výzkum probíhal v Onkologickém centru Multiscan Pardubice. Do zkoumaného souboru je zařazeno 158 pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty po prodělané radioterapii technikou IMRT. Pro hodnocení chronické gastrointestinální a genitourinární toxicity je používán kombinovaný skórovací systém vypracovaný Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) a Late Effects Normal Tissue Task Force (LENT). Ve výzkumu je použita modifikace tohoto skórovacího systému podle doporučení Fox Chase Cancer Center (FC-LENT scale). Incidence chronické toxicity je hodnocena v půlročních intervalech. V rámci těchto návštěv je sledována efektivita léčebných zákroků a účinnost doporučených režimových opatření.

Výsledky

V prezentaci jsou uvedeny údaje o vývoji incidence a prevalence toxických projevů v čase, představena křivka přežití bez biochemického relapsu a dále pak výsledky analýzy toxicity ve vztahu k objemu ozářeného rekta a močového měchýře. Výsledky ukazují, že léčebné výsledky se neliší od literárních údajů a ve srovnání toxicity metod radioterapie jsou nemocní léčení technikou IMRT méně postiženi nežádoucími účinky léčby. Analýza vztahu dávky a objemu pomocí ROC analýzy nalezla vztahy mezi objemem rekta a dávkou, což dovolilo určit limity dávky pro vybrané relativní objemy orgánu.

Závěr

Z předběžného zpracování dat je zřejmé, že užitá metoda IMRT umožňuje léčbu zářením bez výskytu těžších stadií gastrointestinálních toxicit. V našem souboru se nevyskytly vyšší chronické toxicity stupně 3 a 4. Křivky incidence a prevalence dokumentují vývoj toxických projevů v čase při mediánu sledování 3 roky. ROC analýza vztahu dávky a ozářeného objemu rekta umožnila stanovit limitní dávky pro vybrané relativní objemy rekta (cut off limity).

e-mail: eva.valentova@multiscan.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014