Radioterapie maligního melanomu

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže; Radioterapie

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/358

Autoři: MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Petr Pospíšil; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Základní a nejefektivnější léčebnou modalitou v terapii maligního melanomu je chirurgie. Radioterapie jako léčebná modalita je používána v léčbě maligního melanomu poměrně zřídka a to hlavně v paliativních indikacích. Poměrně omezené využití radioterapie v léčbě tohoto onemocnění podporovalo i historicky dané povědomí o radiorezistenci maligního melanomu. Studium radiosenzitivity maligního melanomu a následně i první klinické zkušenosti naznačovaly větší terapeutickou účinnost při aplikaci vyšší dávky na frakci - hypofrakcionaci. Navzdory poměrně jednoznačným teoretickým argumentům pro optimální frakcionaci nejsou klinické údaje tak jednoznačné. Primární radioterapie maligního melanomu je vhodná jen ve vybraných indikacích, např. u lentigo maligna nebo lentigo maligna melanomu. Vhodnou indikací pro primární radioterapii jsou i inoperabilní slizniční melanomy v oblasti hlavy a krku. Melanom oka byl v minulosti nejčastěji řešen enukleací, v současnosti je možno využít brachyterapii nebo použít stereotaktické ozáření fotony nebo ozáření protony. Postavení adjuvantní radioterapie v komplexní léčbě maligního melanomu není dosud zcela jasné. Adjuvantní radioterapie primárního tumoru je indikována výjimečně, zvažuje se u lokálně recidivujících nádorů. Adjuvantní ozáření regionální uzlinové oblasti je doporučováno u pacientů s vysokým rizikem regionálního relapsu, tj. v případě vícečetného uzlinového postižení, objemných uzlin a extrakapsulárního šíření. Adjuvantní radioterapie uzlinového postižení sice zvýší lokální kontrolu, ale neovlivní celkové přežití. Nejširší využití radioterapie u maligního melanomu je v paliaci. K ozáření se používají ortovoltážní i megavoltážní zdroje záření a zpravidla se používají zkrácené frakcionační režimy. V případě mozkových metastáz může být zvažován neurochirurgický výkon, stereotaktické ozáření nebo ozáření celého mozku. U pacientů s diseminovaným onemocněním se jeví perspektivní kombinace cílené léčby s radioterapií. Kombinaci radioterapie s cílenou léčbou však může vést ke zvýšené radiosenzitivitě jak maligního melanomu, tak i zdravých tkání a tím k nežádoucí zvýšené toxicitě léčby. Kombinace radioterapie s léčbou imunologickouje je rovněž perspektivní a v současnosti intenzivně studována.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016