Radioterapie po radikální prostatektomii: adjuvantní či salvage přístup?

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Radioterapie

Číslo abstraktu: 047

Autoři: Miroslav Záleský

Úvod: 

Radikální prostatektomie je jednou z kurativních modalit léčby karcinomu prostaty. Až jedna třetina pacientů je však ohrožena relapsem nádorového onemocnění. V případě biochemické či lokální recidivy bez známek vzdálených metastáz je indikována pooperační salvage radioterapie. U pacientů s vysokým rizikem lokální recidivy je indikována adjuvantní radioterapie, která by měla zabránit pozdější progresi onemocnění. Klíčovým krokem je identifikace pacientů, kteří mohou profitovat z adjuvantní radioterapie, neboť odvracenou stranou adjuvantního přístupu je riziko zbytečné léčby pacientů, u kterých by se ani bez adjuvantní léčby recidiva tumoru nikdy nevyskytla. Cílem práce je diskutovat výhody a nevýhody adjuvantní a salvage radioterapie po radikální prostatektomii.

Přehled: 

Jako rizikové faktory recidivy karcinomu prostaty po radikální prostatektomii jsou uváděny pozitivní chirurgické okraje, invaze semenných váčků, extraprostatická extenze tumoru, vysoké Gleasonovo skore a perzistující hodnoty PSA. Při pětiletém sledování může být výskyt recidiv u pacientů s těmito faktory až 50%.

Efekt adjuvantní radioterapie u pacientů s rizikovými faktory byl prokázán ve třech randomizovaných studiích: americká studie SWOG 8794, evropská studie EORTC 22911 a německá studie ARO 96-02. Všechny studie prokázali prodloužení doby do biochemické recidivy, prodloužení doby přežití bylo však prokázáno jen ve studii SWOG 8794.

Argumentem pro odložení adjuvantní radioterapie je, že polovina indikovaných pacientů z adjuvantní radioterapie nijak neprofituje. Navíce více než 60 % pacientů, u kterých je zahájena salvage radioterapie při PSA <0,5ng/ml dosáhne opět kompletní biochemické remise. Monitorace ultrasenzitivní PSA testem a včasné zahájení salvage radioterapie mohou být alternativou k adjuvantní radioterapii.

 

Závěr: 

Rozhodnutí o provedení adjuvantní radioterapie u pacientů s rizikovými faktory recidivy karcinomu prostaty po radikální prostatektomii patří do rukou pacienta na základě informovaného doporučení vytvořeného společným urologicko-onkologickým mezioborovým týmem.

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014