Radioterapie prostaty v minulosti a současnosti z pohledu radiologického asistenta.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 15. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 136

Autoři: Dis. Denisa Tomková; Dana Francová; Dis. Radmila Kohútová

   Zhoubné nádory prostaty jsou jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů. Jsou druhou nejčastější příčinou smrti na mužská nádorová onemocnění. Více než 95 % zhoubných nádorů prostaty tvoří adenokarcinom.

   První zprávy o použití radioterapie u ca prostaty se datují z let 1910-1920, kdy bylo nejprve v léčbě používáno Ra 226 a později byly použity i RTG přístroje. Ovšem vzhledem k nedostatečné dávce, jak do velikosti, tak i do homogenity v cílovém objemu, byly výsledky léčby neuspokojivé. V 50. letech bylo použito Au 189 v intersticiální aplikaci s výbornými výsledky.

   Studie v 60. letech ukázaly, že při použití megavoltážní terapie je radioterapie schopná vyléčit lokalizovaný karcinom prostaty. Byly používány různé ozařovací techniky – od nejjednodušších, jako jsou dvě protilehlá pole, jedno perineální pole, čtyři pole až po pohybovou terapii s úhlem rotace 360 ° (zde bylo důležitou podmínkou pro určení velikosti pole užití CT). Dále se začíná používat intersticiální aplikace I 125. Používané dávky byly poměrně vysoké a díky malému cílovému objemu dobře tolerovány. Začíná se kombinovat zevní ozáření a brachyterapie.

   V 70. letech se v MOÚ začíná používat ozařovací přístroj Betatron (brzdný svazek 42 MeV), někdy v kombinaci se zářením gama kobaltového přístroje Chisostat (ozařovací technika dvou protilehlých polí AP-PA, pro vykrytí zdravé tkáně se užívaly olověné bloky). V 80. letech byla užívána dvousektorová pohybová terapie brzdným svazkem lineárního urychlovače (Mevatron) s úhlem kyvu 105° (20MeV).

   V 90. letech dochází k vývoji kobaltových ozařovačů a posléze lineárních urychlovačů (ozařovací technika čtyř polí s vykrývacími bloky). V polovině 90. let se do praxe dostává technika IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy). V současné době je nejvíce rozšířeným ozařovacím přístrojem pro zevní radioterapii lineární urychlovač s vícelamelovým kolimátorem (MLC), který nahrazuje výrobu individuálních stínících bloků.

   Klinika radiační onkologie MOÚ je vybavena pěti lineárními urychlovači. Nedílnou součástí těchto urychlovačů je i funkce kontroly nastavení pacienta při ozařování pomocí snímkování a vyhodnocení případných odchylek a jejich korekci, a to ve dvourozměrném nebo třírozměrném režimu. Při ozařování prostaty, zvláště u IMRT technik, se provádí IGRT verifikace (umožňuje přesnější aplikaci dávky do cílového objemu a šetření kritických orgánů, jako je rektum a močový měchýř). Na našem nejnovějším urychlovači Varian Clinac iX prostatu ozařujeme hlavně technikou Rapid Arc, kdy svazek záření probíhá přes dynamicky se měnící tvar pole pomocí vícelamelového kolimátoru během otáčení hlavice lineárního urychlovače.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012