RADIOTERAPIE U KARCINOMU REKTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom; Radioterapie

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 104

Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Petra Hübnerová; MUDr. Jana Gombošová

Východiska:

V léčebné strategii u pacientů se zhoubným nádorem konečníku má své pevné místo radioterapie (RT).

Cíl:

U lokálně pokročilého nádoru, tj. většina případů T3 (T3b a pokročilejší podle MRI vyšetření, dále u některých T4 nádorů), je indikována protrahovaná předoperační RT s následnou radikální operací. Cílem předoperační RT je regrese nádorového objemu, a tím zvýšení pravděpodobnosti zachování funkce svěrače. Chirurgické řešení je doporučo­váno provést 6-8 týdnů po ukončení neoadjuvantní RT (vhodné je i přešetření stagingu), kdy se projeví účinek neoadjuvantní terapie regresí objemu tumoru. Akcelerované režimy RT (5x 4,0-5,0 Gy/týden) jsou indikované u vybraných pacientů s operabilními nádory (vyšší věk pacienta, krvácející tumor aj.). Předpo­kládanou výhodou akcelerovaného režimu je redukce možnosti peroperační diseminace. V současné době se prosazuje v neoadjuvantní i adjuvantní léčbě zhoubných nádorů konečníku konkomitantní CHRT (výhledově i s kombinací biologických preparátů, např. bevacizumabu). Randomizovanými studiemi je potvrzeno dosahování lepších léčebných výsledků. Neoadjuvantní RT, event. v kombinaci s CHT, snižuje riziko peroperačního rozsevu nádorových buněk v ob­lasti pánve a břicha. Předoperační léčbou se může dosáhnout konverze inoperabilního nálezu na operabilní. Hlavní smyslem neoadjuvantní CHRT je umožnit dosáhnout negativní chirurgický cirkumferenční (laterální) okraj (CRM - circumferential resection margin) při následné totální mesorektální excisi (pozitivní CRM je hlavním rizikovým faktorem lokálního relapsu choroby). Pooperační RT je indikována u nádorů rozsahu pT3 a pT4 a při průkazu pozitivních lymfatic­kých uzlin, při neradikální resekci (při pozitivních okrajích resekátu) a dále při fixaci tumoru k sakru nebo k stěnám pánevním, zvažuje se u pT2 tumorů s rizi­kovými faktory (G3, lymfangioinvaze, angioinvaze). Intersticiální aplikace brachyradioterapie je vzácně užívána s kurativním záměrem. Intraluminální aplikace je prováděna především v paliativní léčbě (zejména u krvácejících tumorů), vzácně jako adjuvantní RT. Paliativní RT má významné místo v léčbě pokročilých karcinomů, u pacientů ve špatném celkovém stavu a v léčbě recidiv onemocnění. Také se uplatňuje v léčbě diseminovaného onemocnění, není-li indikováno chirurgické řešení (kostní a jaterní diseminace, diseminace do mozku aj.), např. radiochirurgií - extrakraniální stereotaktickou radioterapií.

Závěr: Léčba kar­cinomu rekta je zpravidla multimodální. Je snaha zachytit co nejčasnější stadium nemoci, které může být vyřešeno lokální kurativní léčbou ještě před rozvo­jem vzdálených metastáz.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013