RADIOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 066

Autoři: MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Marek Slávik; Marta Černá; Věra Bukvaldová; Mgr. David Dvořák

Východiska:

Radioterapie patří k základním kurativním léčebným modalitám v terapii karcinomů hlavy a krku. Technický pokrok v radioterapii přispěl ke zlepšení léčebných výsledků tohoto onemocnění, a posílil tak význam radioterapie v léčebné strategii nádorů hlavy a krku.

Cíl:

Prezentace radioterapie jako jedné z možných kurativních modalit léčby karcinomů hlavy a krku. Nádory hlavy a krku tvoří z 90 % spinocelulární karcinom, 2/ 3 diagnostikovaných onemocnění jsou onemocnění lokálně pokročilá. Ve 20 % onemocnění dochází k vzdálené diseminaci choroby, většinou však až po selhání primární léčby, takže lokální kontrola choroby je stěžejní pro dlouhodobé přežití. U časných stadií onemocnění samostatná radioterapie dosahuje stejných léčebných výsledků jako chirurgie a volba léčebné modality je závislá na poléčebných komplikacích a preferencích pacienta. U lokálně pokročilého onemocnění je radioterapie aplikována v adjuvanci po chirurgické léčbě a jako primární u inoperabilních či orgán zachovávajících postupů. Historicky samostatná radioterapie nepřinesla uspokojivé léčebné výsledky, a proto se léčba lokálně pokročilých onemocnění intenzifikovala kombinací léčebných modalit a úpravou frakcionačních režimů. Kombinace léčebných modalit navyšuje jak akutní toxicitu s rizikem suboptimalizace léčby, tak i toxicitu pozdní s následným zhoršením kvality poléčebného života. Pokrok v zobrazovacích metodách, nové technologie v radioterapii umožnily eskalaci dávky v léčeném objemu, vyšší lokální kontrolu onemocnění bez navýšení morbidity. Standardními technikami v léčbě nádorů hlavy a krku jsou již dnes 3D-konformní radioterapie (3D-CRT), radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT), simultánní integrovaný boost (SIB), radioterapie řízená obrazem (IGRT). Brachyterapie samostatná nebo v kombinaci se zevní radioterapií dosahuje dobré lokální kontroly s minimální toxicitou a dobrým kosmetickým efektem. Vysoce konformními metodami jsou extrakraniální stereotaktická radioterapie (SBRT), adaptivní radioterapie a léčba protony.

Závěr:

Léčba nádorů hlavy a krku je komplexní a multidisciplinární. Měla by být prováděna jen v centrech s dostatečnou zkušeností v léčbě tohoto onemocnění. Radioterapie a chirurgie patří k základním kurativním léčebným metodám v terapii nádorů hlavy a krku.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014