Randomizovaná studie léčby mladých nemocných s nízce rizikovým difúzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL) s nízkým a srovnávající CHOP-like režim s rituximabem nebo bez rituximabu, (Mabthera International Trial, MInT). První analýza kompletní studie.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Lymfomy a leukémie

Číslo abstraktu: 158

Autoři: MUDr. Ingrid Vášová; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Věra Vozobulová; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.; MUDr. Milan Lysý; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Vít Campr, Ph.D.; Prof. MUDr. František Fakan, CSc. ; ing. Markéta Petrová, 1. LF UK a VFN; M. Pfreundschuch; Markus Löffler

Úvod
Protilátka antiCD20 rituximab je používána v léčbě lymfomů od roku 1996 a postupně se v randomizovaných studiích upřesňuje její význam v jednotlivých indikacích. V primární léčbě DLBCL přídavek rituximabu k chemoterapii zlepšuje léčebné výsledky u starších nemocných (Coiffier et al., NEJM, 2002). Pro nemocné ve věkové skupině pod 60 let s nízkým rizikem dle Mezinárodního prognostického indexu (IPI) význam kombinace rituximabu se standardní chemoterapií dosud nebyl znám.

Metodika
Multicentrická randomizovaná studie MInT byla zaměřena na srovnání standardní CHOP-like chemoterapie (CHEMO) se stejnou chemoterapií s přidáním rituximabu (R-CHEMO) u nemocných s DLBCL ve věku 18-60 let, klinického stádia II-IV, nebo I s bulky postižením, s rizikem dle IPI 0, 1. V případě „bulky“ nebo extranodálního onemocnění v době diagnózy byla naplánována a provedena radioterapie. Primárním cílem bylo zhodnocení času do selhání léčby (time to treatment failure, TTF) s událostmi definovanými jako nedosažení kompletní remise, progrese, relaps nebo úmrtí z jakékoliv příčiny.

Výsledky
Od května 2000 do října 2003 bylo zařazeno celkem 824 nemocných v 18 zemích. KLS se ke studii připojila v květnu 2001 a do září 2003 bylo randomizováno celkem 51 nemocných v 11 centrech z České republiky v rámci KLS. Na základě dat z registru KLS byl odhad počtu zařazených nemocných 20 za rok. Ze zúčastněných zemí to znamenalo celkově 5. místo v náboru. V souboru českých nemocných bylo 17 žen a 34 mužů s věkovým mediánem 46 let (24-59), klinické stádium bylo hodnoceno jako I/II/III/IV u 8/28/7/8 nemocných (29,4 % bylo pokročilé klinické stádium), bulky onemocnění bylo u 47,1 %, vyšší hladina LDH u 25,5 %, IPI středně nízké riziko zaznamenáno u 54,9 %. U všech nemocných bylo po zařazení do studie obligátně prováděno druhé čtení biopsie na referenčním pracovišti, kde byli z našich nemocných 3 vyřazeni pro jinou diagnózu (2x folikulární lymfom, 1x Hodgkinův lymfom). Z našich nemocných nedosáhlo remise 5 pacientů, l x zaznamenána progrese a 1x úmrtí z jiné příčiny než lymfom. První plánovaná interim analýza celé MInT proběhla v listopadu 2003 a v rámci ní bylo hodnoceno 326 nemocných, z toho 25 českých. Studie byla na základě této analýzy předčasně ukončena v prosinci 03 s s 59 zatím nedoléčenými pacienty. Výsledky interim analýzy celé studie byly prezentovány na výroč ním sjezdu ASCO v č ervnu 2004 a na Olomouckých hematologických dnech 2004. Nynější první kompletní analýza se týká 823 hodnotitelných nemocných (410 CHEMO, 413 RCHEMO), s údaji z databáze studie k srpnu 2004. Prezentace výsledků proběhla na konferenci ASH 2004.Charakteristiky celého souboru: medián věku 47 let; IPI=1: 57 %, stadia III/IV: 28 %; zvýšená LDH: 29 %; bulky postižení: 49 %. Toxicita se v obou ramenech nelišila. Při mediánu sledování 22 měsíců měli nemocní v rameni R-CHEMO signifikantně delší čas do selhání léčby (time to treatment failure, TTF) s p<0,00001. Odhadovaný dvouletý TTF je 60 % (CHEMO) vs 76 % (R-CHEMO). Poměr kompletních remisí hodnotitelných nemocných byl významně vyšší v rameni R-CHEMO vs CHEMO (81 % vs 67 %, p<0,0001), stejně tak v poměru progresí během léčby byl významný rozdíl ve prospěch ramene s rituximabem (15 % vs 4 %, p<0,00001). Celkové přežití (OS) ve 2 letech je 87 % (CHEMO) a 94 % (R-CHEMO), rozdíl opět významný, p<0,001. Poměr s lymfomem spojených úmrtí byl použitím R-CHEMO snížen o dvě třetiny. S rizikem události TTF bylo dle významně spojen léčebné rameno (p<0,00001), bulky postižení (p<0,0001) a IPI (p<0,001). Pozitivní přínos R-CHEMO byl prokázán pro všechny nemocné bez ohledu na rizikové faktory. Pro rizikovější nemocné, tedy ty s bulky nemocí nebo IPI=1 byl však 2 letý TTF signifikantně horší než u nemocných bez bulky nemoci a IPI=0 (90 % vs 71 %, p<0,001).

Závěry
Kombinace R-CHOP v počtu 6ti cyklů se tímto stává léčebným standardem pro mladé nemocné s nízce rizikovým CD20+ DLBCL. Účast Kooperativní lymfomové skupiny lze hodnotit kladně. Za poměrně krátké období byl zařazen dostatek nemocných. Na základě kvalifikovaného odhadu počtu nemocných odvozeného z údajů z registru KLS byl plánovaný počet zařazených nemocných velmi přesně dodržen.

Poděkování: následující spolupracovníci z pracovišť účastnících se v rámci KLS MInT se podíleli velkou měrou na práci ve studii a jsou plnohodnotnými spoluautory: P. Žák3, V. Válková2, E. Benešová2, J. Mayer1, J. Karban, P. Hrabětová, H. Šiffnerová5, M. Jankovská7, M. Matuška8, J. Vondráková10.

Podporováno grantem IGA MZ ČR: NR8231-3

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005